Üdvözöljük a

Gyakrlati képzőhely ellenőrzés 2005-2006. tanév

honlapján!

-

Gyakrlati képzőhely ellenőrzés 2005-2006. tanév

2011. október 17.

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés és akkreditáció 2005/2006. tanévben

 

1. Az ellenőrzés és akkreditáció módszertani előkészítése

A gazdasági kamarák egyre nagyobb felelősséget és feladatot vállalnak a szakképzés erősödése és a szakmai oktatás minőségi fejlődése érdekében. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt feladatként kezeli, hogy az illetékességi körébe tartozó, gyakorlati képzést végző vállalkozásokat rendszeresen figyelemmel kísérje, és ellenőrzésüket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytassa.

A 2005/2006. tanévben 185 vállalkozás 222 telephelyének ellenőrzését, valamint
84 vállalkozás 109 telephelyének akkreditációját végeztük el. Első alkalommal indítottuk az iskolai tanműhelyek ellenőrzését, mely során 3 intézmény 9 tanműhelyét látogattuk meg.

 

1.1 Ellenőrzések előkészítése

Az ellenőrzés alá vont gyakorlati képzőhelyek kiválasztása során azon gazdálkodó szervezeteket igyekeztünk elsősorban felkeresni, akiknél az elmúlt évben nem történt ellenőrzés vagy ismételt ellenőrzés vált indokolttá. A létrejött tervadatok tükrében, a szakmai megoszlás figyelembe vételével határoztuk meg a szükséges szakértők létszámát és személyét, akiket a kamarai szakértői névjegyzékből választottunk ki.

A kiválasztásnál lényeges szempont volt, hogy azon gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése történjen meg, ahol a tanulók együttműködési megállapodás alapján folytatják szakmai tanulmányaikat, hiszen a tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlati képzőhelyeinek ellenőrzése a tanácsadói rendszer kialakításával folyamatossá vált.

Az ellenőrzött képzőhelyek 35%-a (78 db telephely) együttműködési megállapodás alapján folytat gyakorlati képzést, ebből 15% (12 db) csak összefüggő szakmai gyakorlat (nyári gyakorlat) alatt foglalkozik tanulókkal. Az összefüggő szakmai képzést folytató gyakorlati helyek ellenőrzése az érintett intézmény kérésére történt.

 

Az ellenőrzésben kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vehettek részt. Kiválasztásuk elsődleges szempontja volt a szakmai hozzáértés. Az adott gazdálkodó szervezet ellenőrzésébe bevont szakértőnek – a pályázati feltételeknek való megfelelésen túl - szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, szakterületen eltöltött gyakorlattal kellett rendelkezniük.

Figyelemmel voltunk az arányos leterheltségre, valamint az ellenőrzések lebonyolításának mennyiségi korlátait meghatározó darabszámokra. Így kiinduló szempontként határoztuk meg, hogy egy szakértő az ellenőrzés időszakában maximum 20 képzőhelyet látogasson meg.

Az ellenőrzések lefolytatása 2005 május 15 – június 19-ig tartott. A nyári kötelező gyakorlat lefolytatását is végző képzők esetén augusztus 20. volt a határidő.

Az ellenőrzések lefolytatásában 18 fő szakértőnk vett részt.

 

A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 15 iskolát érintett, melyek közül 6 megyei jogú városi önkormányzati, 7 települési önkormányzati és 2 alapítványi fenntartású intézmény.

Az érintett intézményeket levélben kerestük meg, hogy jelöljék ki azon személyt vagy személyeket, akik az intézmény képviseletében az ellenőrzések során részt vesznek.

Az iskolák képviseletében az ellenőrzéseken és akkreditáció lebonyolításában 19 tanár vett részt.

 

1.2 Akkreditáció előkészítése

 

A 2004/2005. tanévben már bevezetésre került kétszintű gyakorlati képzés ellenőrzése során létrejött tapasztalatok nagymértékben elősegítették az idei ellenőrzések gördülékeny lebonyolítását.
Az emelt szintű ellenőrzések első lépéseként azokat a gazdálkodó szervezeteket céloztuk meg, akik már rendelkeztek gyakorlati oktatásra jogosító határozattal és saját maguk kértek ellenőrzés lefolytatását költségeik visszaigénylése miatt, mivel akkreditálásukat 2 évvel ezelőtt végeztük és tanúsítványuk a visszaigénylés időszakában lejár.

Eddig még nem akkreditált vállalkozásokat is megkerestünk (99 tájékoztató levél kiküldésével), részükre részletes felvilágosítást adtunk az akkreditáció előnyeiről, az eljárás menetéről.

Ennek tudatában kértük, jelezzenek vissza kamaránk számára, ha az akkreditációt igénylik.
A levelek hatására 56 vállalkozás kérte akkreditációját. (1. sz. melléklet)

Ezen túl tanácsadóink az általuk végzett vállalkozások látogatása során, minden vállalkozást szóban tájékoztatattak az akkreditáció lefolytatásáról, annak céljáról, a visszaigényléshez való szükségességéről. Kérték, hogy az akkreditáció lefolytatására vonatkozó igényüket írásban juttassák el kamaránkhoz.

 

A képzőhelyek számát és az oktatott szakmákat figyelembe véve küldtük ki az akkreditációt kérő vállalkozások számára a szükséges adatlapokat, melyeket az önértékelés módszerét is használva, kitöltve juttattak vissza a kamaránkhoz. A kitöltés segítésére munkatársaink a vállalkozások rendelkezésére álltak. (2. sz. melléklet)

 

Az ellenőrzéseket legalább 2, vagy 3 tagú teamekre bíztuk, akik a korábbi években már tapasztalatot szerzett független szakértőkből, az iskolák képviseletében közreműködő tanárokból és kamaránk tanácsadóiból álltak. A kiválasztásnál az 1.1 pontban részletezetteken túl az akkreditációs eljárásban szerzett tapasztalatot is figyelembe vettük. Tanácsadóink abban az esetben kísérték el az ellenőrzést folytatókat, ha a visszaérkezett adatlapok ellenőrzése során ellentmondást tapasztaltunk, vagy számukra is tervbe volt véve a gazdálkodó szervezet felügyelete.

 

Az akkreditációs ellenőrzések lebonyolításában 16 szakértő és 17 iskolai szakember vett részt.

 

 

1.3 Iskolai tanműhely ellenőrzés előkészítése

 

Az iskolai tanműhely ellenőrzésének előkészítése során azt a kiválasztási elvet követtük, hogy az iskolai tanműhelyek között szerepeljen önkormányzati és alapítványi fenntartású intézmény is, valamint debreceni és vidéki intézményi egyaránt. Kiválasztási elveink között szerepelt, hogy a tanműhely nagy létszámban foglalkoztasson tanulót.

Az ellenőrzésre felkért szakértő az országos szakértői listán szereplő szakember lehetett. Mivel ezen szakemberek száma – szakirányú szakmai gyakorlat és területi megoszlás tekintetében- korlátozott, a vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoportban működő tanműhelyeket választottuk ki. Felkért szakértőnk egy személy volt.

 

Az érintett intézményekkel történt időpont egyeztetést, az iskolafenntartók írásos kiértesítését követően került sor az ellenőrzés lefolytatására. (3. sz. melléklet)

Az ellenőrzéseken a szakértőn kívül részt vettek kamaránk tanácsadói is. Így láttuk biztosítottnak, hogy a helyszíni szemlét két fő bevonásával lássuk el. Az intézmények látogatásán kizárólag az a tanácsadó vett részt, aki az adott szakképző iskola és szakma felelőse, így tanácsadónk az intézményi tanműhelyben folyó szakmai képzésről is képet nyert.

 

  1. Szakértők felkészítő rendezvénye

 

A gyakorlati képzőhely ellenőrzés és akkreditációs eljárásban terveink szerint részt vevő szakértők és iskolai képviselők részére 2006. május 25-én általános felkészítést tartottunk.
(4. sz. melléklet)

A rendezvényen a két adatlap pontjait elemezve és ismételten értelmezve felhívtuk a figyelmet az adatlapok helyes kitöltésére, a jogszabályok maradéktalan betartására.

Minden szakértőnek (kamarai és iskolai megbízott) átadtuk a személyenként összeállított ellenőrzési címlistát - és amennyiben az már visszaérkezett - a gazdálkodók által részben kitöltött, valamint üres adatlapokat is.

 

A rendezvényen a kamarai szakértők aláírták szerződésüket, az intézmények képviselői megkapták a szerződés formátumát, valamint az azok előállításához szükséges, adatokat tartalmazó nyomtatványt. (5. sz. melléklet)

 

A felkészítésen résztvevőknek lehetőségük nyílt a látogatási időpontok egyeztetésére és az útvonalak megtervezésére. Akik nem tudtak a helyszínen időpontot meghatározni, azok (szakértő párok) azt később juttatták el hozzánk.

Ezek ismeretében a látogatást megelőzően legalább 1 héttel kamaránk munkatársa írásos értesítést küldött a cégeknek a várható ellenőrzés időpontjáról, mellékelve azoknak a dokumentumoknak a listáját, amit a helyszínen kell bemutatniuk a szakértőknek.

(6. sz. melléklet)

 

Az ellenőrzésben és akkreditációban összesen 38 fő szakértőt foglalkoztattunk.

 

Az adott elszámolható költségkeretből kiindulva, figyelembe véve a múlt évi kiadásokat, terveztük meg a szakértők és iskolai képviselők díjazásának keretét, valamint az egyéb költségeket.

 

 

 

1.5 Pedagógiai tanfolyam előkészítése

 

A gyakorlati oktatók pedagógia tanfolyamának előkészítése során figyelemfelhívó levelet küldtünk ki azon kamarai tag vállalkozásaink számára, akik tanulók gyakorlati képzésével foglalkoznak. (7. sz. melléklet)

Terveink között szerepelt, hogy elsősorban a kamarai tagvállalatok igényeit elégítsük ki, a rendelkezésre álló további férőhelyeket pedig hirdetés útján töltsük be. Tagjaink számára
23 db levelet és jelentkezési lapot küldtünk ki, egy hetes határidővel, melyre 33 db jelentkezés érkezett.

 

A tanfolyamon oktató tanárok kiválasztásánál a felsőfokú végzettséget és legalább 10 éves oktatási gyakorlatot határoztunk meg. Továbbá előnyben részesítettük azon oktatókat, akikkel eddigi tapasztalataink alapján a pedagógiai felkészítésben részt vevő hallgatók elégedettek voltak. A tanárokkal vállalkozási, míg a hallgatókkal felnőttképzési szerződést kötöttünk. (8. sz. melléklet)

 

A tanfolyam lebonyolításának időpontját a csoport igényeihez igazítottuk.

 

 

2. A 2005/2006. tanév gyakorlati képzőhelyeinek ellenőrzéseinek és akkreditációjának tapasztalatai

 

 

  1. Képzőhely ellenőrzés tapasztalatai
  2.  

    

   Az idei tanévben 185 gazdálkodó 222 képzőhelyén, 36 szakmában történt ellenőrzés, amelyek 32%-a kamarai tagsággal rendelkezik. Az ellenőrzésbe bevont vállalkozások a megyében regisztrált, képzést folytató vállalkozások 28 %-át adják.

    

   A cégek gazdálkodási formáit tekintve igen különbözőek, nagy többségük Kft. (42%), vagy egyéni vállalkozóként (35%) tevékenykedik. (1. sz. ábra)

    

   1.sz. ábra

   Gyakorlati képzést folytató vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása

    

   Gazdálkodó szervezetek vállalkozási formái

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   A gyakorlati képzőhely ellenőrzésbe bevont független szakértők feladata volt többek között a képzőhelyek jogszabályi, személyi- és tárgyi feltételek megfelelésének, a képzési dokumentumok meglétének vizsgálata.

    

   Az érintettek 97%-a magyar tulajdonú, 3%-uk külföldi vagy vegyes tulajdonú társaság.
   A meglátogatottak közül 6 gazdálkodó két, ugyancsak 6 gazdálkodó három vagy több képzőhellyel (telephely) is rendelkezik.

   Az ellenőrzött cégeknél a tanulók 65%-ával kötöttek a vállalkozások tanulószerződést,
   míg a tanulók 35%-ának együttműködési megállapodás keretében van lehetősége a szakma gyakorlati fogásait megtanulni. (2. számú ábra)

   Az ellenőrzéssel érintett képzőhelyeken összesen 1153 diák vesz részt gyakorlati képzésben, akiknek 58%-a, vagyis 668 fő egyedi képzés formájában, 42%-a, azaz 485 fő csoportos képzés formájában tanul.

    

   2. sz. ábra 3. sz. ábra

   Tanulószerződések és Tanulószerződések számának

   együttműködés megállapodások az ellenőrzésekkel növekedése a HB megyében

   érintett vállalkozásoknál (2005/06.)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Az elmúlt években folyamatos emelkedés tapasztalható a tanulószerződések kötését illetően. Míg a 2003/2004-es tanévben 688 szerződést kötöttek megyénkben, a 2005/2006-os tanévben ez a szám közel 2,5-szeresére, vagyis 1713-ra módosult. A növekedés nagymértékben a 2005. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi előírásnak köszönhető, amely a gazdasági társaságok fokozottabb ellenőrzését is maga után vonta. (3. számú ábra)

   A gazdálkodó szervezetek 77%-ánál egyéb képzőhelyen, 23%-ánál saját vagy bérelt tanműhelyben történik a tanulók gyakorlati képzése. 164 képzőhelyen (74%) kedvezményes étkezést, 22 helyen (10%) útiköltség térítést biztosítanak a diákok részére.

   Az összes tanulóra vetítve a tanulók eredményeitől függően a képzőhelyek 91%-a biztosít pénzbeli támogatást. Ösztöndíjat az együttműködési megállapodással képzést folytatók 30%-a fizet tanulóinak, melynek mértéke a tanulók 9%-ánál tanulmányi eredményeihez kötődik. Összefüggő nyári gyakorlat esetén a vállalkozások 69%-a biztosít a tanulóknak ösztöndíjat, bár ez kötelező lenne minden esetben! 6 képzőhelyen, ahol tanulószerződés keretében folyik az oktatás, a tanulók a törvény által elírtnál nagyobb összegű juttatást kapnak, a többi helyen pedig biztosítják a jogszabályi rendelkezés alapján megállapított összeget.

   A képzőhelyek 61%-a köt felelősségbiztosítást, munkaruhát 83%-a biztosít.

    

   A megvizsgált képzőhelyek 95%-a rendelkezik az egyes szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelménnyel, 92%-a pedig a szakmai tantárgyak központi programjával. Ez az előző évek tapasztalt adataihoz képest nagymértékű javulást mutat.

    

   A rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékben előírtaknak, míg 15 helyen a szakértők átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltak. Saját használatú kéziszerszámokat és mérőeszközöket az esetek 46%-ában biztosítanak a tanulók részére, míg 38%-ában ezt nem szükséges a képzőhelyeknek biztosítaniuk.

    

   Az ellenőrzött képzőhelyeken 311 oktató segít elsajátítani a szakma fortélyait.
   A számadatokból kitűnik, hogy sok helyen szakmától függően 2 oktató is foglalkozik a diákokkal. Valamennyi oktató szakmai végzettsége és gyakorlata megfelel a jogszabályban meghatározottaknak, viszont 70%-uknak nincs sem pedagógiai végzettsége, sem szakoktatói képesítése, 5%-uk valamilyen pedagógiai, 6%-uk szakoktatói képesítéssel, 19%-uk mesterlevéllel is rendelkezik. (A mesterlevéllel rendelkezők pedagógiai képzésben is részt vettek.) (4. számú ábra)

    

   4. sz. ábra

   Oktatók pedagógiai végzettsége

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   A szakértők által kitöltött és visszajuttatott adatlapokat folyamatosan rögzítettük az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe.

    

   A szakértők értékelése szerint a legtöbb gyakorlati képzőhely megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a tárgyi és személyi feltételeknek, bár 7 helyen kérték a képzési dokumentumok hiánya miatt az ismételt ellenőrzést, 1 helyen pedig a szakértő nem javasolta a telephelyet a jövő tanévtől képzőhelyként működtetni.

   A kötelező tanulói juttatások nem biztosítása miatt az érintett vállalkozásokat haladéktalanul ismételt ellenőrzés alá vonjuk.

    

    

   2.2 2005/2006. tanév gyakorlati képzőhelyeinek akkreditálása

    

   Az emelt szintű ellenőrzések 84 gazdálkodónál 109 képzőhelyen történtek 16 szakértő és
   17 iskolai képviselő és 5 kamarai tanácsadó közreműködésével.

   Az akkreditációt igénylő vállalkozások a gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozások 23%-át adják. E vállalkozások mindegyike tanulószerződés keretében folytat gyakorlati képzést.

    

   Örömmel tapasztalatuk, hogy az akkreditációban résztvevő vállalkozások 47%-a támogatta a gyakorlati oktatók képzését az elmúlt 2 évben.

   A tavalyi adatokhoz képest nőtt a szakképzés céljára történt beruházások száma, mely a képzőhelyek 73%-ánál valósult meg. A szakképzési célú beruházások 27%-a pályázati támogatásból, 73%-a saját forrásból realizálódott. (5. számú ábra)

    

   5. sz. ábra

   Beruházást vállaló képzőhelyek

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   A gyakorlati képzőhelyek 99%-a ismeri a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat, de csak 95%-uk rendelkezik erre vonatkozó dokumentumokkal.

   Minden szakma oktatására jellemző, hogy a gazdálkodók a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a központi program figyelembe vételével tervezik meg a tanulók gyakorlati képzését.

   A képzőhelyek 99%-ában dokumentálják a munka-és balesetvédelmi, illetve tűzvédelmi oktatáson való részvételt. A Munkavédelmi Naplót azonban csak 96%-uk vezeti rendszeresen, 4%-uk nem vezeti, vagy nem rendelkezik vele. (Visszaellenőrzésük megtörténik.)

   Foglalkozási Naplót 102 képzőhelyen (93%) mutattak be, a tanulókra vonatkozó értékeléseket 58 helyen (57%) havi, 36 helyen (35%) heti, 8 helyen (8%) pedig napi rendszerességgel dokumentálják. (6. számú ábra)

    

   6. sz. ábra

   Foglalkozási naplóban

   a tanulói értékelés gyakoriságának dokumentálása

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   A tanulói munkanaplók vezetése a múlt évihez képest sokat javult, az esetek 93%-ban a tanulók rendszeresen, míg 2%-ban részben vezetik.

   Felelősségbiztosítást a képzőhelyek 61%-a köt, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot pedig 91%-a biztosít diákjai részére.

   A gazdálkodók a szakmák 82%-ában mérték fel tanulók képességeit, maximálisan biztosítják egyéni haladásukat, és a képzési program megvalósításához szükséges feltételeket.
   A szakmák 58%-ában rendszeresen, 38%-ában alkalmanként konzultálnak az iskola pedagógusaival.

   Minden szakoktató rendelkezik szakirányú képesítéssel, 24%-uk mestervizsgával is.

   A szakértők álláspontja szerint azok a gyakorlati képzőhelyek, melyeknél emelt szintű ellenőrzést folytattak megfeleltek a feltételeknek, alkalmasak a diákok szakmai fejlődésének biztosítására.

   Az egyik vállalkozás az akkreditáció lefolytatásakor felszámolás alatt állt, így a gyakorlati képzés ezen a képzőhelyen a jövő tanévtől megszűnik.

    

    

    

  3. 2005/2006. Tanév iskolai tanműhelyeinek ellenőrzése
  4.  

    

   Az iskolai tanműhelyek ellenőrzését e projekten belül új feladatként végeztük. Tapasztalatok hiányában igyekeztünk oly módon megoldani a tanműhelyek látogatását, hogy egy szakértő kezében összpontosuljanak az ellenőrzések eredményei, ezáltal összehasonlítást végezve reális képet kapjunk az iskolákban folyó gyakorlati képzés megfelelősségéről. Terveink szerint 3 iskola (települési önkormányzati, megyei jogú városi önkormányzati, alapítványi fenntartású) 9 tanműhelyét kívántuk felkeresni, melyekben cukrász-, pincér- és szakácsképzés egyaránt folyik. Ennek ismeretében felkértük azt a független szakértőt, aki kompetens mindhárom szakmában az ellenőrzések lefolytatására, melyekben kamaránk 2 tanácsadója is részt vett.

   Az iskolákban tanuló 2119 diák közül 407 főt érintett a tanműhelyekben történt ellenőrzés. A tanulók csoportos képzés formájában sajátítják el a szakmát. Minden intézmény betartja a csoportlétszámra vonatkozó előírásokat, illetve a tanulók óraterhelésével és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályokat.

   A gyakorlati oktatás 16 tanár bevonásával történik. A kilenc iskolai tanműhelyekben
   76 szakács, 155 pincér, 76 cukrász tanulót oktatnak. (lásd 7. számú ábra)

    

   7. sz. ábra

   Az iskolai tanműhelyekben ellenőrzött szakmák létszám szerinti megoszlása

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden képzőhely rendelkezett az oktatott szakmákhoz készített taneszköz jegyzékkel.
A tárgyi feltételek megfelelőek, az egyik, - alapítványi intézményben - átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltunk mindhárom szakmában.

A tanulói juttatások közül a rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot minden tanműhely, kedvezményes étkezést vagy étkezési hozzájárulást, tisztálkodási eszközöket viszont csupán a tanműhelyek 2/3-a biztosítja a tanulói részére.

Az iskolai tanműhelyekben a munka- és balesetvédelem dokumentációja rendelkezésre állt, azt rendszeresen vezetik.

Ugyanakkor valamennyi iskolai tanműhelyben általánosan tapasztalható, hogy a tanulókra felelősségbiztosítást nem kötnek, munkaruhát általában nem biztosítanak, a tanulóknak ösztöndíjat nem fizetnek.

 

A tanműhelyek megfelelnek a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásoknak, az ott használt gépek és berendezések pedig a biztonságtechnikai előírásoknak. A szakértő értékelései alapján az iskolai tanműhelyek alkalmasak a tanulók gyakorlati képzésére, a személyi és tárgyi feltételek minden esetében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

 

 

    

  1. Pedagógiai tanfolyam lebonyolításának tapasztalatai
  2.  

 

A gyakorlati oktatást végző szakemberek számára szervezett pedagógiai tanfolyam médiában történő meghirdetésére nem került sor, ugyanis a direkt mail levélre érkezett jelentkezések száma a 30 fős keretlétszámot meghaladta.

 

A pedagógiai tanfolyam tavaszi indítására nem került sor, ugyanis a tankönyvek nem álltak rendelkezésre. Így a tanfolyamot egyeztető megbeszélést követően – a nyári időszak kihagyásával - 2006. szeptember 1-én indítottuk és szeptember 29-én zártuk. Mindez öt alkalommal 6x45 perces tanóra megszervezését jelentette.

 

A képzést a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004 (II.16.) Korm. rendelet, valamint az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet előírásait figyelembe véve szerveztük. Kamaránk tanúsítványában a pedagógiai tanfolyam 00140020 számon bejegyezve szerepel. A képzésről tanfolyami naplót, jelenléti ívet vezettünk, a képzés végén hallgatóink elégedettségmérő kérdőívet töltöttek ki. Mind a 33 fő jelentkező részt vett a tanfolyamon és átvehette a tanúsítványát.

 

3. Tapasztalatok összegzése

 

   

 • Az ellenőrzésben és akkreditációban kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vehettek részt. Kiválasztásuk elsődleges szempontja volt a szakmai hozzáértés és gyakorlat volt.
 •  

Mind az ellenőrzéseknél, mind az akkreditációnál külső, független szakértőkön kívül bevontuk az érintett iskolák képviselőit, számítva szakértelmükre, oktatási tapasztalatukra.

2006. szeptember 12-ére szakmai megbeszélést szerveztünk, melyen a 3 tagú teamek tagjai vettek részt. Lehetőségük volt tapasztalatot cserélni, a felmerült problémákat megbeszélni, és javaslatot tenni az ellenőrzés, a szervezés tekintetében a jövőre tekintve.

 

   

 • A tanulói munkanaplók vezetése a múlt évihez képest sokat javult, az esetek 93%-ban a tanulók rendszeresen, míg 2%-ban részben vezetik a munkanaplót.
 •  

 

   

 • Javult a vállalkozások oktatási dokumentumokkal való ellátottsága. Az ellenőrzött képzőhelyek 95%-a rendelkezik az egyes szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelménnyel, 92%-a pedig a szakmai tantárgyak központi programjával.
  Az akkreditáción átesett vállalkozások esetén minden szakma oktatására jellemző, hogy a gazdálkodók a szakmai és vizsgakövetelmények, illetve a központi programok figyelembe vételével tervezik meg a tanulók gyakorlati képzését.
 •  

 

   

 • A szakértők értékelése szerint azok a gyakorlati képzőhelyek, melyeknél emelt szintű ellenőrzést folytattak megfeleltek az előírásoknak, alkalmasak a diákok szakmai fejlődésének biztosítására. Az ellenőrzött vállalkozásoknál a rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékében előírtaknak, míg
  15 képzőhelyen a szakértők átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltak.
 •  

 

   

 • Az iskolai tanműhelyek megfelelnek a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásoknak, az ott használt gépek és berendezések pedig a biztonságtechnikai előírásoknak. A szakértő értékelései alapján az iskolai tanműhelyek alkalmasak a tanulók gyakorlati képzésére, a személyi és tárgyi feltételek minden esetében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Egy intézményben átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltunk mindhárom szakmában. Minden intézmény betartja a csoportlétszámra vonatkozó előírásokat, illetve a tanulók óraterhelésével és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályokat.
 •  

Ugyanakkor az iskolai tanműhelyekben általánosan tapasztalható, hogy a tanulókra felelősségbiztosítást nem kötnek, munkaruhát általában nem biztosítanak, a tanulóknak ösztöndíjat nem fizetnek.

   

 • Hiányosságot tapasztaltunk a – főként az együttműködési megállapodással képzést folytató vállalkozások esetén kötelezően biztosítandó tanulói juttatások terén. A hiányok pótlásának ellenőrzését haladéktalanul lefolytatjuk.
 •  

 

   

 • A gyakorlati oktatást végző szakemberek számára szervezett pedagógiai tanfolyam szervezését pozitívan fogadták a megkeresett vállalkozások, képzéssel foglalkozó szakemberek.
 •  

Az órákat rendszeresen látogatták, a szerzett információt hasznosnak ítélték.

Javasolták a kommunikáció modul cseréjét, vagy a tananyag bővítését a szakképzési hozzájárulás elszámolásával foglalkozó modullal.

 

   

 • Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer lehetőséget biztosít a berögzített adatok egyéni mutatók szerinti lekérdezések elvégzésére. E szakmai elemzés elkészítéséhez szükségesnek tartottunk volna olyan adatok lekérdezését is, melyekre a jelenlegi program nem alkalmas. Javaslatunk szerint ezekkel a fejlesztésekkel kiegészítve pontosabb képet kapnánk az ellenőrzések egészéről.
 •  

   

 • a gazdálkodó szervezetek telephelyeinek besorolása szakmai megoszlásban
 •  

   

 • saját használatú kéziszerszámok és mérőeszközök biztosítása szakmai megoszlásban
 •  

   

 • több telephellyel, de azonos telephelycímmel rendelkező gazdálkodók képzőhelyeinek kezelése, mivel a lekérdezések szerinti ellenőrzött és akkreditált képzőhelyek száma eltér a valós, lelátogatott képzőhelyek számától, amelyek az ISZIIR “Akkreditálás és ellenőrzés” menü gazdálkodónkénti tételes listájában szerepel.
 •  

 

   

 • Változó telephely esetén (például szobafestő-mázoló és tapétázó, kőműves) az
  ISZIIR-ben történő rögzítés nem megoldható.
 •