Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés és akkreditáció 2004-2005 tanév

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés és akkreditáció 2004-2005 tanév

Szerző: szakképzés| | 2006. április 5.

A 2005. évi képzőhely ellenőrzés és akkreditáció

 

Módszertani előkészítés

 

A szakképzésről szóló 1993. LXXVI. törvény alapján a kamarák közjogi feladata – többek között – a gyakorlati képzéssel foglalkozó cégek ellenőrzése. A kamarák előző években folytatott ellenőrzési tevékenysége, illetve tapasztalatai alapján a 2004/2005-ös tanévben az ellenőrzési adatlap teljes mértékben átdolgozásra került, gyökeresen átalakult. Az adatlapok lekérdezési technikájában nem történt változás, a dokumentáció továbbra is kérdőív jellegű maradt.

 

A 2004/2005. tanév ellenőrzési munkájában nemcsak az adatlap átdolgozása jelentette a változást, hanem az ellenőrzési eljárás kétszintűvé tétele is befolyásolta a rendszer megváltozását.

 

Az akkreditációs folyamat első részében történik meg gyakorlatilag a képzőhely ellenőrzése, a második fázisban lefolytatott eljárás maga az akkreditáció, mely már magában foglalja a gyakorlati képzőhely emelt szintű minősítését is. Míg az első fázis eredményeként a gyakorlati képzőhely egy határozatot kap arról, hogy gyakorlati képzéssel foglalkozhat (amennyiben eddig még nem rendelkezett a határozattal), addig a második fázisban – akkreditáció – a kamara egy tanúsítványt állít ki, mely előfeltétele annak, hogy a gazdálkodó szervezet a szakképzési alapból visszaigénylő pozícióba kerüljön.

 

Az ellenőrizendő helyek kiválasztásánál a fő szempont az volt, hogy az elmúlt két évben nem ellenőrzött képzőhelyeket látogassuk meg. A gazdálkodók telephelyeinek kijelölése során 285 helyet határoztunk meg – 15-tel többet, mint a vállalt darabszám – mivel az előző évek tapasztalatai alapján több esetben is előfordult, hogy a címlistában szereplő gazdálkodónak az ellenőrzéskor már nem képzett, tanulója év közben felmondott. Nehézséget ez ott okozott, ahol még a kifutó együttműködési megállapodások voltak – ezt nem tudjuk kontrollálni. Tanulószerződés esetén nem áll fenn ez a probléma, mivel ha a tanuló elmegy a képzőhelyről, a tanulószerződését fel kell bontania, és írásban jeleznie kell a kamarának, illetve a tanulószerződést meg kell kötnie az új gyakorlati helyén is.

 

Az akkreditációs eljárásról 2005. július 14-én levélben értesítettük Hajdú-Bihar megye azon gazdálkodó szervezeteit, amelyek gyakorlati képzéssel foglalkoznak. A levélben kértük, hogy a vállalkozások jelezzenek vissza, amennyiben igényt tartanak az eljárás lefolytatására. Felhívtuk a figyelmet az akkreditáció jelentőségére, a szakképzési hozzájárulás elszámolási lehetőségeire. Mellékelten megküldtük az akkreditációs dokumentációt, melyet a gazdálkodó szervezet – amennyiben igényelte az eljárás lefolytatását – saját adataival, képzésének jellemzőivel az önértékelés módszerével töltött ki. Az adatlap visszaküldésének határidejét 2005. augusztus 1-ben határoztuk meg. Feltételezhetően a nyári szabadságolások miatt mindössze 65 kérdőív érkezett be a megadott határidőre. Ezen felül 5 gazdálkodó szervezet jelezte, hogy egyáltalán nem kéri az eljárást. Volt olyan gazdálkodó, amely a megadott határidőn túl küldte vissza a dokumentációt.

 

Az képzőhely ellenőrzési munkába 14 független szakértőt, illetve 9 iskolai képviselőt vontunk be. Az akkreditációs helyszíni ellenőrzését 12 független szakértő végezte. 9 szakértőnk mindkét feladatban részt vett. Az akkreditációs eljárásban iskolai képviselőket nem vontunk be, mivel ők az előzetes ellenőrzések során már részesei voltak a helyszíni látogatásoknak.

 

A szakértők, illetve az iskolai képviselők a munka megkezdése előtt részt vettek egy felkészítő megbeszélésen, melyet külön rendeztük meg a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben, és külön az akkreditációs eljárásban résztvevőknek. A gyakorlati képzőhely ellenőrzés és az akkreditációs eljárás szakértőinek felkészítésére 2005. május 23-án került sor.
A megbeszélésen áttekintettük a feladat jogi hátterét, a munkafolyamatokat, illetve átvizsgáltuk a kérdőíveket, azok kitöltési módjait. A felkészítő rendezvényen a szakértők részére átadtuk az ellenőrizendő képzőhelyek címlistáját, a megfelelő számú adatlapot, a kitöltési útmutatót, illetve a feladattal érintett jogszabályokat. A felkészítő rendezvényen lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a szakértők az iskola képviselőivel előzetesen időpontot és útvonalat egyeztessenek, megjelöljék a helyszíni ellenőrzések idejét.

 

A címlisták kiosztása után megkezdődött a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzési munkája. Az ellenőrizendő képzőhelyek szakterületenként, szakmaspecifikusan lettek elosztva a bevont szakértők között.

 

A szakértők az egyeztetett címlistát visszaküldték kamaránkba, s ezek alapján egy értesítő levelet küldtünk a szakértő nevéről, illetve a látogatás időpontjáról. A levélben külön felhívtuk a gazdálkodók figyelmét arról, hogy milyen dokumentumokat készítsenek elő, illetve, hogy tegyék lehetővé az oktató részvételét az ellenőrzés során. Az értesítőleveleket a helyszíni látogatást legalább hét nappal megelőzően küldtük ki, így a képzőhelyek felkészülhettek.

 

A helyszíni látogatás során a szakértők megvizsgálták a jogszabályi feltételeknek való megfelelést, a gyakorlati képzőhely személyi és tárgyi feltételeit, a képzési dokumentumokat, illetve a munkavédelmi előírások betartását. Rögzítették a gazdálkodó szervezetek általános adatait, a vállalkozás üzleti helyzetére irányuló információkat, illetve a tanulói juttatások biztosításának feltételeit is.

 

A helyszíni vizsgálat lefolytatása után a szakértők a kitöltött ellenőrzési adatlapokat eljutatták kamaránkhoz, ahol az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe folyamatosan rögzítésre került. A rögzítés során is felmerült a már korábban említett probléma, hogy az ellenőrzés során két adatlapot használtunk, így a dokumentációkat is két különböző helyre kellett rögzítenünk. Az ellenőrzési munka lezárásaként a gyakorlati képzőhelyek határozatot kaptak.

 

Az akkreditációs eljárás lefolytatására a gyakorlati képzőhely ellenőrzéssel ellentétben két fázisban került sor. A fentiekben említett, kamaránkhoz visszaérkezett, önértékeléssel kitöltött adatlapok az akkreditációs eljárásban résztvevő szakértők számára lettek átadva. A képzőhely ellenőrzéshez hasonlóan adatlapok szétosztásánál itt is meghatározó volt a területi, illetve szakmaspecifikus elosztás.

 

Az akkreditációs szakértők feladatai közé tartozott az önértékeléssel kitöltött dokumentáció átvizsgálása, a helyszíni ellenőrzések időpontjainak összeállítása, azok leegyeztetése a gazdálkodó szervezetekkel. Az akkreditáció esetében nem küldtünk ki külön értesítőlevelet az ellenőrzésről, hanem a szakértő közvetlenül egyeztetett időpontot a vizsgálandó képzőhely vezetőjével. Minden gyakorlati képzőhely felkészülten várta az ellenőrzés lefolytatását. Az ellenőrzés lefolytatásához a már előzetesen kitöltött, illetve átvizsgált adatlapok adták az alapot.

 

A helyszíni ellenőrzés során szakértőink elvégezték a gyakorlati képzés célrendszerének vizsgálatát, a képzés tudástartalmának és kimenetének, az oktatási módszerek vizsgálatát, a képzési dokumentációk értékelését, illetve a gyakorlati oktatók értékelését. A helyszínen átértékelték a már önértékeléssel kitöltött adatlapokat, s amennyiben szükségesnek ítélték, kijavították a megadott adatokat.

 

Az ellenőrzések lebonyolítása után a független szakértőink értékelték a helyszínen tapasztaltakat, s visszajutatták a már átvizsgált dokumentációt. Az ISZIR programba való –rögzítés után amelyik szervezet a gyakorlati képzés ellátására megfelelőnek bizonyult, tanúsítványt kapott. A tanúsítvány kiállítása két-két eredeti példányban történt. Az egyik példányra a “Tanúsítvány” megnevezés, a másikra a “Tanúsítvány másodlat” megnevezés került - a második példányt csatolhatja a gazdálkodó az éves bevallásához. A másik két eredeti példány (tanúsítvány + másodlat) a kamara irattárába került lefűzésre.

Amelyik képzőhely nem érte el a megfelelő pontszámot, annak nem Kamaránk állított ki tanúsítványt. Náluk egy következő ellenőrzés, illetve akkreditációs eljárás lefolytatására van szükség. Minden ilyen gazdálkodó szervezetnek felhívtuk a figyelmét a hiányosságok pótlására.

 

Az elszámolható költségek a tevékenység végzésére behatárolt volt, így a szakértők díjának kikalkulálása során figyelembe vettük a felhasználható keretet. A tavalyi szakértői díjakhoz képest csak csekély emelést tudtunk ezek alapján eszközölni.

 

 

A 2004-2005. tanév gyakorlati képzőhelyeinek ellenőrzése
Hajdú-Bihar megyében

 

A 2004/2005-ös tanévben 12 városi önkormányzat és a megyei önkormányzat tart fenn nappali rendszerű iskolai oktatást folytató szakképző intézményt. A fentieken túl – elsősorban a megyeszékhelyen – gyarapodott azon szakképzési kínálatot nyújtó iskolák száma, amelyek nem önkormányzati, hanem más (pl.: egyházi, alapítványi) fenntartásban működnek. Ezen nem önkormányzati fenntartásban működő intézmények száma a megyében 10 db.

Az önkormányzati intézmények közül szakközépiskolai és szakiskolai képzést is folytat
19 intézmény, csak szakközépiskolai tanulókat fogad 12 intézmény.

A szakközépiskolák iránti társadalmi (szülői, tanulói) igény egyértelműen megmutatkozik a tanulói létszámok alakulásában, amely folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak.

Szakközépiskolai létszámadatok 1997-2005.

Tanév

Tanulók száma

Osztályok száma

Átlaglétszám fő/osztály

9-12. évf.

13-15. évf.

összesen

1997/1998.

8 851

1 523

10 374

363

28,6

1999/2000.

9 117

2 288

11 405

416

27,4

2004/2005.

10 253

2 610

12 863

452

28,5

A szakiskolák esetében a szakközépiskoláéval ellentétes tendencia mutatható ki a tanulói létszám alakulását illetően.

Szakiskolai létszámadatok 1997-2005.

Tanév

Tanulói létszám

Osztályok száma

Átlaglétszám fő/osztály

1996/1997.

7964

279

28,5

1999/2000.

6595

208

31,7

2004/2005.

6280

218

28,8

Megyénkben a tanulószerződések számának folyamatos emelkedése figyelhető meg.
 

Tanulószerződések számának alakulása Ellenőrzött képzőhelyek gazdálkodási forma szerinti megoszlása

A gyakorlati képzésben részesülő szakközépiskolai tanulók 85%-át (2220 fő) iskolai gyakorlóhelyen (tanműhelyben, laboratóriumban, stb.) foglalkoztatják, míg ez az adat a szakiskolások esetében 1826 fő.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2004-2005. tanévbe 270 gyakorlati képzőhelyet látogatott meg. A látogatott gazdálkodók 91%-ában az egyetlen képzőhellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket ellenőriztük. Két képzőhellyel az ellenőrzött gazdálkodók 4, három vagy több képzőhellyel az 5%-a rendelkezett.

Az ellenőrzések 904 tanulót érintettek és az évközi és/vagy nyári gyakorlaton részt vevő tanulókra terjedtek ki.

Az ellenőrzött gazdálkodó szervezetek közül csődeljárás, végelszámolás alatt egy sem állt. Kamarai tag 28 százalékuk. Magyar tulajdonú 95%, egy százalék külföldi tulajdonban van, vegyes tulajdonban összesen 3% van. Egyéni vállalkozó 35%, Kft. 41%, míg költségvetési szerv 3% . 

Az ellenőrzött képzőhelyek 77%-a rendelkezik az oktatott szakmákhoz tartozó taneszköz jegyzékkel, 18% ez hiányzott.

Az ellenőrzési helyszínek 82%-ánál a rendelkezésre álló eszközök megfeleltek a jegyzékben foglaltaknak.

A gyakorlati képzést végző vállalkozásoknál a képzéssel foglalkozó valamennyi személy rendelkezik a jogszabályban meghatározott végzettséggel, szakirányú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal. Szakoktatói képesítéssel 8%-uk rendelkezik, pedagógiai végzettsége 13, mestervizsgája 28%-uknak van.

Az adatokból kitűnik, hogy egy-egy helyen a tananyagrészektől függően esetenként két személy is foglalkozott a tanulókkal.

A vállalati képzőhelyek dokumentációval való ellátottságát jellemző, hogy - a tanulószerződések számának növekedésével párhuzamban - az elmúlt évekhez viszonyítva nagymértékű javulás következett be.

Az adott szakma oktatásához tartozó szakmai tantárgyak központi programjával az ellenőrzött képzőhelyek 89%-a, a szakmánkénti szakmai és vizsgáztatási követelménnyel a képzőhelyek 93%-a rendelkezik. A munkavédelmi napló a képzőhelyek 2%-ánál hiányzik, 4%-a pedig hiányosan vezeti azt. A foglalkozási napló esetében ugyanezen mutatók 19%, ill. 5%.

A dokumentáció vizsgálatára vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy nem áll rendelkezésre olyan adat, mely figyelembe venné azt a tényt, hogy azoknál a képzőhelyeknél, ahol a (tanulószerződéses) gyakorlati képzés csak 2005. szeptembertől folyik, a dokumentáció nem vizsgálható megfelelően egészen szeptember hó végéig. Mivel az ellenőrzéseket szeptemberig be kellett fejeznünk, számos esetben nem volt releváns a dokumentációról felvett és rögzített adat. Új képzőhely esetén a szükséges dokumentumok előkészítettsége, azok beszerzésének folyamatban léte valamennyi képzési helyszínen megfelelő volt.

A tanulói juttatások vizsgálatának eredményei - a fenti okból adódóan – szintén torzak lehetnek. A juttatások vizsgálata szeptemberben kezdett tanulószerződéses képzés esetén októbertől vált esedékessé.

 

A 2004-2005. tanév gyakorlati képzőhelyeinek akkreditálása

Hajdú-Bihar megyében

 

A 2004-2005. tanévben 49 gazdálkodó szervezet, 97 gyakorlati képzőhelyén, 29 szakmában folytattuk le az akkreditációs eljárást. Az akkreditációs eljárással érintett szakmák felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy azon gazdálkodó szervezetek, melyek az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság felé benyújtják visszaigénylési igényüket figyelmet fordítanak mind a gyakorlati oktatók továbbképzésére, mind a szakképzési beruházásokra. A gazdálkodó szervezetek 77 % fordított pénzeszközöket az elmúlt 2 évben gyakorlati oktatóik továbbképzésére. Ezen felül 65 %-uk beruházásokat is eszközölt szakképzési céllal. A beruházásokhoz többségében saját forrást, illetve hitelt használtak fel, csak 9 gazdálkodó szervezet nyert pályázat útján támogatást hasonló célra.

Három építőipari szakmában fordult elő, hogy változó munkahelyen folyt a gyakorlati képzés, az esetek 86 %-ában a gyakorlati képzőhely a gazdálkodó szervezet saját tulajdonában van.
9 %-nál fordult elő, hogy a bérelt képzőhelyen folyik a gyakorlati oktatás, de minden esetben már több, mint 3 éves bérleti szerződéssel rendelkezett a vállalkozás.

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokat a képzőhelyek háromnegyede ismeri, 79 %-uk rendelkezik is velük. A munka- és balesetvédelmi oktatás, illetve a részvétel
a képzőhelyek 84 %-ánál dokumentált, a fennmaradó 16 %-nál szakértőink nem találtak ilyen dokumentációt.  A gyakorlati képzőhelyen oktatott szakma helyi vagy saját programjával nem rendelkezik 26 %.  Azon képzőhelyeknek - amelyek rendelkeznek képzési programmal – 60 %-uk helyi programmal, míg 40 %-uk saját programmal rendelkezik.

A képzőhelyek 54 %-ánál rendszeresen, míg 37 %-ánál csak alkalmanként történik a foglalkozási napló vezetése, a tanulók értékelésének dokumentálása. A tanulói munkanapló esetében már a tanulók 67 %-a rendszeresen vezeti, míg 31 % csak alkalmanként. Az akkreditációs eljárás során előtérbe került néhány elméleti képzést folytató intézmény, ahol nem követelik meg a tanulói munkanapló vezetését, így a képzőhelyek
2 %-ánál nem is találtunk ilyen dokumentációt .

 

Az akkreditációs eljárás tapasztalatai alapján a gyakorlati oktatók nagy gondot fordítanak a tanulókkal kapcsolatosan felmerülő problémák megoldására, kiküszöbölésére. A képzőhelyek 67 %-ánál ezért előzetes tudásszint-méréssel felmérik a tanulók tudását, illetve az esetek
31 %-ánál rendszeresen, 64 %-ánál alkalmanként konzultálnak a szakiskola / szakközépiskola pedagógusaival a szakmai kérdésekről.

Minden akkreditált gyakorlati képzőhelyen rendelkezett a gyakorlati képzéssel megbízott oktató szakirányú szakképesítéssel, de csak 13 %-uk tett már mestervizsgát.

 

1. sz. melléklet

Az akkreditációs eljárással érintett szakmák felsorolása

 

Szakma megnevezése

OKJ szám

ABC-eladó*

31 7862 01

Asztalos

33 1899 01

Autóelektronikai műszerész

52 5241 01

Autószerelő

52 5241 02

Bádogos és épületbádogos

31 5216 02

Cukrász

33 7826 01

Dekoratőr, kirakatrendező

52 7899 04

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

33 7862 01

Élelmiszer-ipari menedzser (a szakirány megjelölésével)

55 6222 01

Épületburkoló

31 5216 06

Fényező-mázoló

33 5233 14

Fodrász

33 7812 01

Fogtechnikus

54 5046 01

Géplakatos

31 5233 04

Idegenforgalmi menedzser

54 7872 01

Idegenforgalmi szakmenedzser

55 7872 01

Karosszérialakatos

33 5241 02

Kárpitos

33 5262 06

Kereskedelmi technikus

52 7862 01

Kőműves

31 5216 14

Könyvkötő

51 5278 02

Nyomdai gépmester

51 5243 01

Nyomdai szöveg- és képszerkesztő

51 5278 06

Pincér

33 7822 01

Ruházati kereskedő

33 7862 03

Szakács

33 7826 02

Szobafestő-mázoló és tapétázó

31 5216 17

Tartósítóipari szakmunkás

31 5212 13

Vas- és műszaki kereskedő

33 7862 04