Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2010/2011. tanévben

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2010/2011. tanévben

2011. október 18.

A gyakorlati képzés 2010/2011. évben végzett kétszintű ellenőrzéseinek szakmai elemzése

 

A gazdasági válság továbbgyűrűzése a szakmai gyakorlati képzés területén továbbra is nehézségeket okoz. Kamaránk ebben az évben is szembesült több csődbe ment, illetve megélhetési gondjaik miatt gyakorlati képzést tovább nem vállaló vállalkozások képzőhelyein foglalkoztatott tanulók elhelyezésének problémájával, igaz az előző évhez képest kevesebb számban. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is kiemelt feladatként kezeli, hogy az illetékességi körébe tartozó, gyakorlati képzést végző vállalkozásokat rendszeresen figyelemmel kísérje, és ellenőrzésüket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytassa, illetve a gyakorlati képzésbe újabb gazdasági szervezeteket vonjon be.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzések során megismertessük a vállalkozásokat
a bekövetkezett jogszabályi változásokról, különös tekintettel a 2012. szeptemberétől kötelezően induló duális képzés szakmai és vizsgakövetelményeinek, a szakmai képzés óraszámának, illetve a tanévek számának változásáról, ezek gyakorlatban való alkalmazásáról, a képzési tevékenységre gyakorolt hatásáról.

A 2010. december 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban 116 vállalkozás 130 telephelyének bevezető ellenőrzését, 1 egyéni vállalkozó képzőhelyén évközi ellenőrzést, valamint 201 gazdálkodó szervezet 272 telephelyének emelt szintű ellenőrzését végeztük el. Az emelt szintű ellenőrzés során megvalósul az akkreditációval egy időben az ellenőrzési tevékenység is, így biztosított mind a jogszerű működés, mind a minőségi kritériumoknak való megfelelés együttes vizsgálata.

Kamaránk ellenőrzési tevékenysége 2004-től folyamatosan egyenletes növekedést mutat, mivel a 2010-es év óta az ellenőrzéseket az akkreditációval együtt egy eljárás keretében végezzük. Így ezek száma az előző évekkel akkor hasonlítható reálisan össze, ha az “ellenőrzés és akkreditáció” (piros oszlop) számát megkétszereznénk. Évközi ellenőrzésre így csak abban az esetben került sor, ha a képzőhely két éve nem volt ellenőrizve emelt szinten, esetleg a képzés során valamilyen hiányosságról érkezett bejelentés.

2011. szeptember 30-ig a bevezető és az emelt szintű ellenőrzések száma megközelítette
a 2010-es teljes évi időszak ellenőrzéseinek számát.

 1. Az ellenőrzés és akkreditáció módszertani előkészítése:

 2. Az ellenőrzési folyamat első lépéseként a bevezető- és az emelt szintű ellenőrzésbe bevonandó vállalkozások körét határoztuk meg.

  A bevezető ellenőrzések pontosabb megtervezése nehezebb, mint az akkreditációké, hiszen az ehhez szükséges információt a “Tanulószerződés-kötési igény bejelentések” szolgáltatják, melyek benyújtási határideje minden év december 31., illetve az első szakképzési évfolyam eredményes elvégzését követően a tanítási év megkezdése előtti május hó 15. napja.
  Az igénybejelentések beérkezésekor nemcsak az új képzőként belépő vállalkozásokról, hanem a már gyakorlati képzésben résztvevők újabb szakmában, illetve újabb telephelyen történő képzési igényéről is tájékoztatást kapunk.

  A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarához 2008 óta évente nagyjából azonos számban érkeznek be az igénybejelentések. Azonban még mindig meg kell állapítanunk, hogy a vállalkozások nem, vagy nem határidőben teszik meg bejelentésüket a tanulóképzésre vonatkozóan. Az új képzőként belépő vállalkozások egy része a tanévkezdés előtt juttatja el hozzánk az igénybejelentéseket, azonban a folyamatos tájékoztatás ellenére még mindig
  a tanulószerződések beérkezésekor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy olyan vállalkozás is kötött szerződést, mely nem rendelkezik erre jogosító határozattal. Azt tapasztaltuk, hogy gyakran a szakképző iskola gyakorlati oktatásért felelős képviselője is folyamatosan keresi
  a vállalkozásokat, hogy kapcsolódjanak be a gyakorlati képzésbe.

   

  Az évközi illetve az emelt szintű ellenőrzések során a már határozattal rendelkező és
  a tanulóképzésben folyamatosan résztvevő vállalkozások közül azon gazdálkodók akkreditációját céloztuk meg, amelyek képzőhelyein (telephelyein) a “Tanúsítványuk” 2 éves érvényességi ideje 2011-ben lejár, illetve az évközi ellenőrzés régebben (1-2 éve) történt meg vagy valamilyen bejelentés érkezik a vállalkozás jogszerű gyakorlati képzésével kapcsolatban. Ezen kívül az új gyakorlati képzőként belépő, és már tanulókat foglalkoztató vállalkozások képzőhelyein a Tanúsítvány kiállítására beérkező kérelmük alapján szerveztük meg az emelt szintű ellenőrzésüket. Az újonnan belépő gazdálkodó szervezeteket a bevezető ellenőrzés során tájékoztattuk a tanulószerződés megkötésével vállalt feladatokról, kötelezettségekről, illetve a tanulóképzés költségeinek elszámolhatóságáról, ennek dokumentációs feltételeiről, az alapkezelőhöz történő bejelentkezés módjáról.

   

  A korábbi tapasztalatok alapján a beérkezett igénybejelentőket és akkreditációs kérelmeket jól áttekinthető táblázatokban rendszereztük, így az időközben bekövetkezett személyi vagy adatváltozásokat a nyilvántartásunkban frissíteni tudtuk. Az ellenőrzési tevékenység második lépéseként a bevezető ellenőrzések tekintetében felvettük a kapcsolatot a vállalkozásokkal, tájékoztattuk őket az ellenőrzés során vizsgált szempontokról, az előkészíteni szükséges dokumentumok köréről.

  Az évközi ellenőrzésbe és akkreditációba bevont vállalkozások esetében előkészítésként
  - a képzőhelyek, az oktatott szakmák, illetve az oktatók számát figyelembe véve - küldtük ki
  a vállalkozások számára a szükséges nyomtatványokat, melyeket az önértékelés módszerét használva, kitöltve juttattak vissza kamaránkhoz.

  A kitöltés segítésére munkatársaink a vállalkozások rendelkezésére álltak.
  A gördülékeny munka érdekében levélben tájékoztattuk a gazdálkodó szervezeteket, milyen dokumentumok megléte, előkészítése szükséges a gyakorlati képzés emelt szintű ellenőrzésének lefolytatása során.

  A bevezető- és évközi ellenőrzés, valamint akkreditációs eljárás (emelt szintű ellenőrzés) lefolytatását szakmai team végzi, melyben helyet kap egy szakmai szakértő, az érintett elméleti képzést folytató iskola képviselője, valamint a kamara egy munkatársa. A bevezető ellenőrzések megkezdése előtt a korábbi évekhez hasonlóan minden Hajdú-Bihar megyében oktatást végző szakképző iskolával felvettük a kapcsolatot, és kértük, hogy tájékoztassák kamaránkat az intézményük képviseletében a gyakorlati képzés ellenőrzésében munkánkat segítő felelősökről, az esetleges személyi változásokat kiemelve. Nehezítette a munkánkat, hogy az idén több szakképző iskola intézményi besorolása is megváltozott – önálló intézményből tagintézmény vagy intézményegység lett -, így a személyi változásokat száma megnövekedett.

  Szakmai szakértőként kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplők vettek részt
  az ellenőrzés és akkreditáció folyamatában. Kiválasztásuk során az elsődleges szempont
  a szakmai hozzáértés, a szakirányú felsőfokú végzettség, az adott szakma területén eltöltött legalább öt éves gyakorlat és a rátermettség volt. Azokban a szakmákban, ahol a szakértők nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel – fodrász, kozmetikus, pék szakmák - azokat
  a szakértőket választottuk, akiknek mesterlevele és legalább 10 éves szakmai gyakorlata volt. Szakértőink közül többen szakmai vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági tagi teendőket is ellátnak, tehát a moduláris képzés területét is jól ismerik.

  Szükségesnek tartottuk, hogy a független szakértőket minden esetben a gyakorlati életből válasszuk ki, hogy minél nagyobb rálátással rendelkezzenek a képzésben elvárt tárgyi felszereltségről, a korszerű technológiákról, az adott szakma oktatását befolyásoló szabályozásokról. A független szakértő megbízása során figyelembe vettük, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik-e az akkreditációs eljárásban, több szakértőnk évek óta segíti munkánkat.

  Az iskola képviseletében résztvevők és a kamarai szakértők közül több szakember is segítette munkánkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kidolgozott szakmai és vizsgakövetelmények véleményezése során, így a duális képzés szakmai elméleti és gyakorlat moduljairól korán értesülhettek.

  A szervezésnél figyelembe vettük továbbá azt is, hogy a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésébe bevont személyek arányosan legyenek leterhelve, valamint a szükséges lebonyolítás idő minden esetben megfelelő legyen.

  A hatékony és célszerű munka érdekében az érintett képzőhelyek látogatása útvonalterv alapján történt, minden esetben a gazdálkodóval előzetesen egyeztetett időpontban.

  A bevezető-, évközi és emelt szintű ellenőrzésekben ebben az évben 26 független kamarai szakértő és 11 iskolai megbízott vett részt.

   

  A képzőhelyek ellenőrzésében és akkreditációjában résztvevők díjazása a korábbi évekhez hasonló mértékben, a Támogatási szerződésben képzőhelyenként meghatározott normatívából kiindulva, a lebonyolítási tevékenységre fordítható keretek figyelembe vételével történt.
  A szakértők és iskolai képviselők minden esetben Megbízólevelet kaptak az elvégzendő munkáról, melynek kifizetése képzőhelyenként a teljesítés leigazolása után történt meg.

 3. A 2010. évi gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéseinek és akkreditációjának adataiból nyert információk, tendenciák általános elemzése

  1.  

  2. Az ellenőrzés területén:

  3.  

 

Hajdú-Bihar megyei székhellyel 93 868 regisztrált gazdasági szervezetet – 67 953 egyéni, 22 130 társas vállalkozás és 3 785 nonprofit szervezet- szerepeltet a Központi Statisztikai Hivatal a rendszerében. Közülük 610 gazdálkodó 761 telephelyét tartjuk nyilván gyakorlati képzőhelyként.

Az idei év első kilenc hónapjában 116 gazdálkodó szervezet 130 képzőhelyén történt bevezető ellenőrzés. Közülük 77 vállalkozás 80 telephelyén most kapcsolódtak be
a gyakorlati képzésbe, 39 már tanulóképzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet 50 új, illetve már tanulóképzést folytató képzőhelyén a régi szakmák mellé új OKJ-s szakmákban végeztünk bevezető ellenőrzést. A bevezető ellenőrzésbe bevont vállalkozások a megyében
a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek 19%-át adják, az ellenőrzött telephelyek pedig a megyében nyilvántartott képzőhelyek 17%-át teszik ki.

Évközi ellenőrzésre ebben az évben csak egy esetben került sor, melyet bejelentés kivizsgálására rendeltünk el.

 

Összesítő adatok az ellenőrzésről:

 

Ellenőrzés

Bevezető ellenőrzésben érintett

gazdálkodó szervezetek száma

116

képzőhelyek száma

130

Évközi ellenőrzésben érintett

gazdálkodó szervezetek száma

1

képzőhelyek száma

1

A gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében

nyilvántartott

610

érvényes tanulószerződéssel rendelkező

415

A gyakorlati képzéssel foglalkozó képzőhelyek száma a megyében

nyilvántartott

761

érvényes tanulószerződéssel rendelkező

570

A bevezető ellenőrzéssel érintett szakmák száma

41

A bevezető ellenőrzéssel érintett képzőhelyek tervezett tanulói létszáma

596

A tanulószerződéssel képzett tanulók száma összesen a megyében (2011.09.30.)

2707

A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma

szakközépiskolai tanulók

14568

szakiskolai tanulók

8366

 

 

 

 

2.2 Bevezető ellenőrzések tapasztalatai

 

 

2011-ben 116 gazdálkodó 130 képzőhelyén végeztünk bevezető ellenőrzést. Az új képzők megjelenése mellett vizsgáltuk a régi gazdálkodók képzőhelyeinek az új, modulrendszerű OKJ-s szakmákban a szakmai és vizsgakövetelmények szerinti megfelelőségét is. Több szakképző iskola is indított a megyében olyan szakképesítésekben, illetve szakképesítés elágazásokban osztályokat, ahol a tanulók gyakorlati képzésének megvalósításához új képzőhelyekre adtunk ki gyakorlati képzésre feljogosító Határozatot, illetve a régi képzők megfelelőségének vizsgálata után a már tanulókat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek újabb szakma képzésére kaptak Határozatot. Az iskolákkal történő jó kapcsolattartás eredményeként a gyakorlati oktatás vezetők is aktívan részt vettek az újabb képzőhelyek megkeresésében.

 

 

 

 

A bevezető ellenőrzéssel érintett 130 képzőhely közül 128 megfelelt. 2 telephely esetében nem feleltek meg a képzés feltételei a gyakorlati oktatáshoz. Az egyik képzőhelyen
az eszközjegyzék alapján megállapított számos alapvető eszköz, a szakmai és vizsgakövetelmény, valamint az oktatni kívánt szakképesítéshez tartozó iskola helyi programjának, illetve a foglalkozási, munka- és balesetvédelmi oktatási naplók hiányoztak. Ezen kívül a szakma képzésére az oktató végzettsége sem volt megfelelő. A másik képzőhelyen a működési engedélyben meghatározott tevékenység nem volt elegendő
a gyakorlati képzés központi programjában és a szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott feladatok oktatásához. A szakértők a képzőhelyeket nem találták megfelelőnek a gyakorlati képzéshez, elutasító határozatot kaptak.

Az ellenőrzési adatlapok az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerben rögzítésre kerültek, a gazdálkodók értesítést kaptak arról, hogy tanulóképzésre a telephelyük nem alkalmas.

Egy képzőhely esetében a személyi feltételek nem feleltek meg, az oktató nem rendelkezett
az előírt minimális gyakorlati idővel. Mivel a képzés feltételeinek más területen megfelelt volna, a vállalkozás nemleges Határozatot kapott azzal a kikötéssel, hogy ha a személyi feltételek idővel teljesülnek, ismételt ellenőrzés után a gyakorlati képzésre feljogosító Határozatot kaphat, ami meg is történt.

 

Az elmúlt évek gyakorlata alapján kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a modulrendszerű képzés gyakorlatban való megszervezése az összes modulra a teljes képzési időben megvalósítható legyen. Azokban a szakmákban, ahol néhány modul képzése nem megoldható a gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodással más képzőhelyet is bevon
a gyakorlati képzésbe.

 

2011-ben az előző évhez képest emelkedett a bevezető ellenőrzésben résztvevő szakmák száma, idén 41 szakképesítésben adtunk ki gyakorlati képzésre feljogosító Határozatot.
Az utóbbi évekhez hasonlóan leggyakrabban még mindig a kereskedelem és vendéglátás területén - különösen a szakács, pincér és vendéglős szakmában -, valamint fodrász szakmákban végeztünk bevezető ellenőrzést. Továbbra is magas a fémipari szakmákban
– géplakatos, szerkezetlakatos – képzőként belépő vállalkozások száma is, különösen
a régiónkban hiány szakképesítésnek számító hegesztő szakmában – 2010-ben 7 db, 2011-ben 11 db új képzőhely - szembetűnő a növekedés. Egy-egy alkalommal végeztünk bevezető ellenőrzést több olyan szakképesítésben, amelyben ritkábban, illetve kisebb létszámban indítanak osztályt az elméleti képzést végző iskolák pl. bőrdíszműves, látszerész és fotocikk kereskedő, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, légtechnikai rendszerszerelő, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, stb.

 

A bevezető ellenőrzéssel leggyakrabban érintett képzőhelyek számát szakmánként az alábbi grafikon tartalmazza.

 

 

Az előzetes egyeztetés eredményeként a bevezető ellenőrzések idejére a vállalkozások
a személyi és tárgyi megfelelőség vizsgálatához szükséges dokumentumokat előkészítették,
a gyakorlati képzést végző oktatók is jelen voltak. A bevezető ellenőrzés folyamán tájékoztatjuk a gazdálkodó szervezeteket a magasabb szintű ellenőrzés folyamatáról,
a vizsgálat szempontjairól, jelentőségéről, az akkreditációs Tanúsítvány jogszabály szerinti szükségességéről, a szakképzési hozzájárulás elszámolásának lehetőségéről.

 

A 2011-ben vizsgált képzőhelyek közül 120 esetben a szakértők a szakmai
és vizsgakövetelményben előírt eszközöket megfelelőnek, 9 képzőhelyen átlagon felülinek találták, egy telephelyen számos eszköz hiányzott. A személyi feltételek, az előkészített dokumentumok egy képzőhely kivételével mindenhol megfelelőek voltak. A nem megfelelt képzőhelyek elutasító Határozatot kaptak.

 

 

 

A gyakorlati képzésbe újonnan bekapcsoló gazdálkodó szervezeteknél az oktatók 82 %-a nem rendelkezik sem pedagógiai sem szakoktatói képesítéssel. A 2011. októberében induló pedagógiai továbbképzés során elsősorban ezeknek a vállalkozásoknak szakembereire számítunk, de mellettük azokat a gyakorlati képzésben már résztvevőket is várjuk, akik még eddig nem vettek részt pedagógiai felkészítésen, esetleg új oktatók a már működő képzőhelyen.

    

  1. Az akkreditáció területén:

  2.  

 

Az emelt szintű ellenőrzések során az elmúlt évekhez hasonlóan azokat a gazdálkodó szervezeteket céloztuk meg elsőként, akik már rendelkeztek gyakorlati oktatásra jogosító határozattal, és kérték az ellenőrzés lefolytatását költségeik elszámolása, illetve visszaigénylése miatt. Ezen túl tanácsadóink az általuk végzett látogatások során
a vállalkozásokat szóban tájékoztatták az akkreditáció lefolytatásáról, annak céljáról,
a szakképzési hozzájárulás éves bevallásához való szükségességéről. Kamaránknál így
a gazdálkodó szervezetek maguk kérik az akkreditációs eljárás lefolytatását.

Minden évben figyelemmel kísérjük, mely képzőhelyek tanúsítványát szükséges megújítani, erről levélben értesítjük a vállalkozásokat. Ezen kívül a tanácsadók is felhívják képzőhely látogatások során a gazdálkodó szervezetek képviselőinek figyelmét az akkreditációs folyamat lebonyolításának időbeni megkérésére.

 

 

A 2010. december 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban, az emelt szintű ellenőrzésbe 201 gazdálkodó szervezet – a megye összes nyilvántartásba vett (610 db) gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetének 32 %-a -, 272 képzőhelyét – az érvényes tanulószerződéssel rendelkező (570 db) megyei képzőhely 48 %-a - vett részt.
A vállalkozások gazdálkodási forma szerint többségében Kft-k és egyéni vállalkozók.

 

Összesítő adatok az akkreditációról:

 

Akkreditációra jelentkező gazdálkodó szervezetek száma

201

Ebből pályázati keretben akkreditált képzőhelyek száma

272

Az akkreditációban érintett tanulók száma

1205

Tanulószerződések száma 2011.09.30.

2707

Az akkreditációban érintettek közül tanulószerződéssel képzett tanulók száma

1192

Az akkreditációban érintettek közül együttműködési megállapodással képzett tanulók száma

13

 

Az akkreditáció 1205 tanulót - az előző évihez képest 300 fővel többet - érintett, közülük 1192 fő tanulószerződéssel 13 fő együttműködési megállapodással képzett diák. A szakértők értékelése szerint az együttműködési megállapodások a jogszabályoknak megfelelnek.
Az emelt szintű ellenőrzés a Hajdú-Bihar megyében tanulószerződéssel képzett tanulók
44 %-át érintette.

 

Az emelt szintű ellenőrzéssel érintett képzőhelyek 65 %-a saját tulajdonban lévő telephely,
26 %-uk bérelt egyéb, 8 % változó képzőhely, 1 %-uk pedig saját tanműhely. A képzőhelyek 46 %-ban történt beruházás, melyek 17 %-ánál pályázat útján nyert támogatást is felhasználtak. Nagyon sok gazdálkodó szervezet várta, hogy az idei évben is kiírják
a decentralizált pályázatot a tárgyi eszközök beszerzésére, mert sok vállalkozás csak ilyen módon tudja az eszközparkját fejleszteni a kor követelményeinek megfelelően a szakmák oktatásához, illetve a szakma műveléséhez egyaránt. Az akkreditált képzőhelyek felénél fordítottak pénzeszközöket a gyakorlati oktatók képzésére az elmúlt 2 évben.

Ebben az évben a 272 képzőhelyen az ellenőrzések összesen 42 szakmát érintettek. Továbbra a kereskedelmi és vendéglátóipari, illetve az egyéb szolgáltatás, valamint az autószerelő
és autóelektronikai műszerész szakmákban képzők emelt szintű ellenőrzése történt legnagyobb számban. Egy-egy képzőhelyen végeztünk akkreditációt ritkábban előforduló szakképesítések esetében pl. szállodai portás, recepciós, virágkötő, berendező, virágkereskedő, elektromos gép- és készülékszerelő, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető stb.

 

 

Az emelt szintű ellenőrzésbe bevont 357 oktató közül mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel, közülük 58 főnek mesterlevele is van (A mesterlevéllel rendelkezők
a mesterképzés keretein belül pedagógiai képzésben is részesülnek.). Sok képzőhelyen
a szakmától és a képzés formájától (egyéni vagy csoportos, esetleg mindkettő) függően több oktató is foglalkozik a diákokkal, az egy telephelyre eső oktatók száma a vizsgált időszakban 1,3 fő, míg az egy tanulóra eső oktatói létszám 0,29 fő. A gyakorlati oktatók legnagyobb számban, 57 %-ban a szakiskolát végzettek közül kerültek ki az akkreditálás időszakában, de a szakközépiskolai érettségit, illetve a felsőfokú intézményekben diplomát szerzett szakemberek száma is jelentős.

 

A szakértői megítélés szerint az oktatók 85 %-a a munkájával szemben és
a munkakörnyezetével szemben is igényes. Az új modulrendszerű képzés még szorosabb és még folyamatosabb kapcsolattartást igényel az iskola és a gyakorlati képzőhely között.
Az emelt szintű ellenőrzésben résztvevő oktatók 54 %- a rendszeresen, 45 %- a alkalmanként,
1 %-uk soha sem konzultál szakmai kérdésekről a szakiskola pedagógusaival. Sajnos az előző évi tapasztalatokkal összehasonlítva a rendszeresen konzultálók száma kis mértékben csökkent, valamint 5 olyan oktatóról van tudomásunk, akik saját bevallásuk szerint soha sem konzultálnak a szakiskola képviselőjével. A gyakorlati munka rendjének kialakítását megelőzően a képzőhelyek 84 %-ában felmérték a tanulók tudását, amely az előző évi 78%-hoz képest emelkedést mutat. Az oktatók 45 %-a a projektmódszert is alkalmazta már.

 

A megfelelő előzetes tájékoztatásnak (vizsgálandó dokumentumok listájának kiküldése), illetve a már akkreditációs eljárásban korábban részt vett képzőhelyek előkészítő munkájának köszönhetően az ellenőrzések első ütemében a képzőhelyeken mindent rendben találtunk, néhány esetben lehetőséget biztosítottunk a helyszíni szemlén hiányzó vagy a vizsgálat idején hiányos dokumentumok későbbi határidőre történő bemutatására.

 

A szakértők az emelt szintű ellenőrzések során a képzőhelyek 33 %-át megfeleltnek, 52 %-át jól megfeleltnek, 15 %-ukat pedig kiválóan megfeleltnek értékelték.

 

 

A szakértők értékelése szerint az évközben ellenőrzött gyakorlati képzőhelyek mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a tárgyi és személyi feltételeknek.

A vizsgált képzőhelyek mindegyike rendelkezik az oktatott szakmához készített taneszköz jegyzékkel. A rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékben előírtaknak.

 

Hiányosságokat a szakértők a tanulói juttatások terén sem tapasztaltak. A képzőhelyek
93 %-a a törvényi előírás szerinti minimumot, 7 %-a a minimális értéknél magasabb mértékű ösztöndíjat. A hiány szakképesítések esetében különösen figyelemmel kísértük az emelt szintű ösztöndíj meglétét.

 

Az első ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy a képzőhelyek 100 %-ában biztosítanak kedvezményes étkeztetést és tisztálkodási eszközöket. Minden ellenőrzött gazdálkodó kötött felelősségbiztosítást, adott a tanulóknak munkaruhát, bizonyos szakmákban a jogszabály alapján védőfelszerelést is biztosított. A Tűz-, Baleset- és Munkavédelmi naplókat mindenhol vezetik, a baleset és munkavédelmi előírásoknak a képzőhelyek mindegyike megfelel.
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot minden esetben biztosítják. A tanulói juttatások megléte a folyamatos tájékoztatásnak és a képzőhely ellenőrzéseknek köszönhető.

 

Az akkreditációs ellenőrzés adatai szerint a képzési program megvalósításának feltételei mindenütt adottak. Ebben az évben a vizsgált képzőhelyeken összesen 42 szakma akkreditációs ellenőrzése történt meg. Minden szakmára jellemző, hogy a gazdálkodók
a szakmai és vizsgakövetelmény, és a központi program figyelembe vételével tervezik meg
a tanulók gyakorlati képzését, ezen felül 90%-uk pedagógiai programmal vagy helyi tantervvel is rendelkezik.

 

   

 1. A tapasztalatok összegzése

 2.  

 

A bevezető és emelt szintű ellenőrzésben egyaránt a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő és évek óta munkánkat segítő szakértők vettek részt. Kiválasztásuknál elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a megfelelő iskolai végzettség és a gyakorlat volt.

A külső, független szakértőkön kívül a bevezető ellenőrzésekbe bevontuk az érintett iskolák képviselőit is, szakértelmükre, oktatási és az előző évben szerzett ellenőrzési tapasztalatukra számítva. Mivel a gyakorlati képzés felelőse és oktatója is jelen van a bevezető ellenőrzések során, nagy a jelentősége annak, hogy az érintett elméleti szakmai képzést biztosító iskola pedagógus képviselője is részt vegyen az ellenőrzésen, így lehetőség van a felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére. A szakértői team munkáját az ellenőrzések során
a tanácsadó kollégák is segítették.

Az szakképző iskolákkal történő szorosabb együttműködés eredményeképpen néhány intézmény szakmai gyakorlati oktatásvezetője az újabb gyakorlati képzőhelyek képzésbe való bevonásában is nagy segítségünkre volt.

 

Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe történő rögzítetéssel 2011. januárjában több problémánk is volt, főképpen a sorszámozással és a duplikálásokkal.
A HELP DESK hibajelentési felületen folyamatosan jeleztük a problémákat, melyek kijavításának időigényessége lassította a munkánkat, és a Tanúsítványra váró gazdálkodó szervezetektől is nagy türelmet kívánt. A szakértők által kitöltött és visszajuttatott adatlapokat az ISZIIR-ben és adtuk ki ezek alapján a vizsgálatban megfelelt telephelyekre szóló határozatokat és tanúsítványokat.

 

A 130 bevezető ellenőrzött képzőhely 2 kivételével a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek megfelelt. A szakértők megállapítása alapján az évközben akkreditált képzőhelyek mindegyike biztosítja a jogszabályban előírt tanulói juttatásokat, a gyakorlati oktatók vezetik a Foglalkozási naplót, a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a szakmai és vizsgakövetelményeknek és a jogszabályi előírásoknak. Köszönhető ez annak is, hogy
a tanácsadóink a bevezető ellenőrzések és a látogatások során felhívják a figyelmet
a tanulóképzés során kötelezően adandó juttatásokra, a felmerülő kérdésekre teljes körű tájékoztatást adnak.

 

Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy azok a vállalkozások, amelyek már évek óta részt vesznek a gyakorlati képzésben, sokszor elgondolkodnak azon, folytassák-e tovább. Problémát jelent a sok adminisztráció, az összegyűjtött dokumentáció raktározása,
az ügyintézések lassúsága. Több gazdálkodó szervezet nem fejlesztette ebben az évben eszközparkját, mert önerőből nem tudta, pályázati lehetőség pedig tárgyi eszköz beszerzésre nem volt az idén.

 

A bürokrácia és a nehéz gazdasági helyzet mellett a tanulók hozzáállása is nehezíti a képzést. A gyakorlati képzők úgy látják, hogy az alapozó és szakmai orientációs évek nem igazán segítették a tanulók fejlődését. Tulajdonképpen jól érezték magukat az iskolában, de tapasztalatok szerint sok diák az általános tantárgyak magas óraszáma ellenére sem tud rendesen írni, olvasni és számolni sem. A tanulók hozzáállására, szakmai elméleti ismereteik hiányosságaira is sokan panaszkodtak. A diákok fizikai állapota is hagy maga után kívánnivalókat. Egyes szakmákban még a 7 órát sem tudják ledolgozni, a vendéglátás területén nem akarnak abban az időben gyakorlatra menni, amikor tulajdonképpen tanulhatnák és gyakorolhatnák a választott szakmájukat.

Sajnos, a tanulók körében még mindig nagy a képzőhelyek – vagy a szakmák - közötti vándorlás, gyakran a tanuló félévente, évente nemcsak szakmát, hanem iskolát is vált.
A gyakorlati oktatók véleménye szerint nagyon kevés az olyan tanuló, aki a választott szakmája iránt elhivatottságot érez.

A gyakorlati képzés területén pozitív tapasztalataink is voltak. Egyes gazdálkodók a szakember képzés pozitív oldalát helyezték előtérbe, és a saját vállalkozásuknak kívánnak szakmai utánpótlást nevelni. Teszik ezt a tanulói juttatások és munkakörülmények magasabb szintű juttatásával, ugyanakkor a maximális hozzáállást is elvárva. Ezeken a képzőhelyeken mintaszerűen oktatnak, vezetik a Foglalkozási naplót, esetleg Csoportnaplót, ugyanakkor teljesítést is várnak cserébe.

 

Az új kamarai képzési modell ismertetése, népszerűsítése további feladat a tanácsadók és a szakképzési kollégák, valamint a kamarai szakértőink által. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek már tájékozottabbak a duális képzésről, illetve még a régi típusú szakmunkásképzés gyakorlatorientáltságára emlékeznek, örömmel várják azokat a tanulókat, akik már magasabb óraszámban tanulhatják a választott szakmájukat a gyakorlati képzőhelyeken.