Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2009/2010. tanévben

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2009/2010. tanévben

2011. október 18.

A gyakorlati képzés 2009/2010. évben végzett kétszintű ellenőrzéseinek szakmai elemzése

A gazdasági válság időszakában a szakmai gyakorlati képzés területén is jelentkeznek nehézségek. A gazdasági kamarák a szakképzésben, a szakmai képzés minőségi fejlődése érdekében vállalt egyre nagyobb felelősség mellett szembesülnek a csődbe ment, illetve megélhetési gondjaik miatt gyakorlati képzést tovább nem vállaló vállalkozások képzőhelyein foglalkoztatott tanulók elhelyezésének problémájával is. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is kiemelt feladatként kezeli, hogy az illetékességi körébe tartozó, gyakorlati képzést végző vállalkozásokat rendszeresen figyelemmel kísérje, és ellenőrzésüket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytassa, illetve a gyakorlati képzésbe újabb gazdasági szervezeteket vonjon be.

Fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzések során megismertessük a vállalkozásokat a bekövetkezett jogszabályi változásokról, ezek gyakorlatban való alkalmazásáról, képzési tevékenységre gyakorolt hatásáról, a gyakorlati képzést segítő pályázati lehetőségekről.

A 2010. év első nyolc hónapjában 98 vállalkozás 117 telephelyének bevezető ellenőrzését, valamint 141 vállalkozás 182 telephelyének emelt szintű ellenőrzését végeztük el. Az emelt szintű ellenőrzés során megvalósul az akkreditációval egy időben az ellenőrzési tevékenység is, így biztosított mind a jogszerű működés, mind a minőségi kritériumoknak való megfelelés együttes vizsgálata.

Kamaránk ellenőrzési tevékenysége 2004-től folyamán egyenletes növekedést mutat. Mivel 2010-ben az ellenőrzéseket az akkreditációval együtt végezzük, külön ellenőrzésre nem került sor, a bevezető és az emelt szintű ellenőrzések száma viszont megközelítette a tavalyi év vizsgált időszakáét.

 

 

 1. Az ellenőrzés és akkreditáció módszertani előkészítése:
 2. Az ellenőrzési folyamat első lépéseként a bevezető- és az emelt szintű ellenőrzésbe bevonandó vállalkozások körét határoztuk meg.

   

  A bevezető ellenőrzések során az ehhez szükséges információt a “Tanulószerződés-kötési igény bejelentések” szolgáltatják, melyek benyújtási határideje minden év december 31., illetve az első szakképzési évfolyam eredményes elvégzését követően a tanítási év megkezdése előtti május hó 15. napja. Az igénybejelentések beérkezésekor nemcsak az új képzőként belépő vállalkozásokról, hanem a már gyakorlati képzésben résztvevők újabb szakmában történő képzési igényéről is tájékoztatást kapunk.

  Bár a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta szorgalmazza az igénybejelentések fontosságát és szükségességét még mindig meg kell állapítanunk, hogy a vállalkozások nem, vagy nem határidőben teszik meg bejelentésüket a tanulóképzésre vonatkozóan. A folyamatos tájékoztatás eredményeként az új képzőként belépő vállalkozások egy része a tanévkezdés előtt juttatja el hozzánk az igénybejelentéseket. Az esetek nagy részében azonban még mindig a tanulószerződések beérkezésekor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy olyan vállalkozás is kötött szerződést, mely nem rendelkezik erre jogosító határozattal.

   

  Az igénybejelentések rögzítése és a nyilvántartásból történő lekérdezések céljából szükség lenne az ISZIIR rendszer fejlesztésére. Még mindig nem tudunk egyes új OKJ-s számú szakmákban igénybejelentéseket rögzíteni, illetve szeretnénk, ha a keresések gyorsítása érdekében le lehetne kérdezni iskolák, szakmák, képzőhelyek szerint a beérkezett kéréseket.

  Az évközi illetve az emelt szintű ellenőrzések során a már határozattal rendelkező vállalkozások közül azon gazdálkodók akkreditációját céloztuk meg, amelyek képzőhelyein (telephelyein) az évközi ellenőrzés régebben (1-2 éve) történt meg, illetve az akkreditációt követő “Tanúsítványuk” 2 éves érvényességi ideje 2010-ben lejár. Ezen kívül az új gyakorlati képzőként belépő, és már tanulókat foglalkoztató vállalkozások képzőhelyein a Tanúsítvány kiállítására beérkező kérelmük alapján szerveztük meg az emelt szintű ellenőrzésüket.

   

  Az ellenőrzési tevékenység második lépéseként a bevezető ellenőrzések tekintetében felvettük a kapcsolatot a vállalkozásokkal, tájékoztattuk őket az ellenőrzés során vizsgált szempontokról, a szükséges dokumentumok köréről. Az évközi ellenőrzésbe, illetve akkreditációba bevont vállalkozások esetében előkészítésként - a képzőhelyek, az oktatott szakmák, illetve az oktatók számát figyelembe véve - küldtük ki a vállalkozások számára a szükséges nyomtatványokat, melyeket az önértékelés módszerét használva, kitöltve juttattak vissza kamaránkhoz.

  A kitöltés segítésére munkatársaink a vállalkozások rendelkezésére álltak.
  A gördülékeny munka érdekében levélben tájékoztattuk a gazdálkodó szervezeteket, milyen dokumentumok megléte, előkészítése szükséges a gyakorlati képzés emelt szintű ellenőrzésének lefolytatása során.

  A bevezető- és évközi ellenőrzés, valamint akkreditációs eljárás (emelt szintű ellenőrzés) lefolytatását szakmai team végzi, melyben helyet kap egy szakmai szakértő, az érintett elméleti képzést folytató iskola képviselője, valamint a kamara egy munkatársa. A bevezető ellenőrzések megkezdése előtt minden Hajdú-Bihar megyében oktatást végző szakképző iskolával felvettük a kapcsolatot, és kértük, hogy tájékoztassák kamaránkat az intézményük képviseletében a gyakorlati képzés ellenőrzésében munkánkat segítő felelősökről.

  Az ellenőrzés és akkreditáció folyamatában szakmai szakértőként kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplők vettek részt. Kiválasztásuk során az elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a szakirányú felsőfokú végzettség és az adott szakma területén eltöltött legalább öt éves gyakorlat volt. Azokban a szakmákban, ahol a szakértők nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel – fodrász, kozmetikus, pék szakmák - azokat a szakértőket választottuk, akiknek mesterlevele és legalább 10 éves szakmai gyakorlata volt. A független szakértőket minden esetben a gyakorlati életből választottuk ki, hogy minél nagyobb rálátással rendelkezzenek a képzésben elvárt tárgyi felszereltségről, a korszerű technológiákról, az adott szakma oktatását befolyásoló szabályozásokról. A független szakértő megbízása során figyelembe vettük, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik-e az akkreditációs eljárásban, több szakértőnk évek óta segíti munkánkat.

  Mivel az ellenőrzések és akkreditálások alkalmával új, eddig az ellenőrzések során meg nem jelenő szakmák is előfordultak, szükség volt új szakértők bevonására, akik felkészítésében a tanácsadó kollégák segítettek. Figyelemmel voltunk ezen kívül arra is, hogy a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésébe bevont személyek arányosan legyenek leterhelve, valamint a szükséges lebonyolítás idő minden esetben megfelelő legyen.

  A hatékony munka érdekében az érintett képzőhelyek látogatása útvonalterv alapján történt, minden esetben a gazdálkodóval előzetesen egyeztetett időpontban.

  A bevezető- és emelt szintű ellenőrzésekben ebben az évben 30 független kamarai szakértő és 16 iskolai megbízott vett részt.

   

  A képzőhelyek ellenőrzésében és akkreditációjában résztvevők díjazása a korábbi évekhez hasonló mértékben, a Támogatási szerződésben képzőhelyenként meghatározott normatívából kiindulva, a lebonyolítási tevékenységre fordítható keretek figyelembe vételével történt. A szakértők és iskolai képviselők minden esetben Megbízólevelet kaptak az elvégzendő munkáról, melynek kifizetése a teljesítés leigazolása után történt meg.

 3. A 2010. évi gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéseinek és akkreditációjának adataiból nyert információk, tendenciák általános elemzése
  1.  

  2. Az ellenőrzés területén:
  3.  

 

Hajdú-Bihar megyei székhellyel 86 714 regisztrált gazdasági szervezetet – 65 424 egyéni és 21 290 társas vállalkozás - szerepeltet a Központi Statisztikai Hivatal a rendszerében. Közülük 544 gazdálkodó 672 telephelyen foglalkozik tanulóképzéssel.

Az idei év első nyolc hónapjában 98 gazdálkodó 117 képzőhelyén történt bevezető ellenőrzés. Közülük 46 gazdasági szervezet 52 telephelyén most kapcsolódtak be a gyakorlati képzésbe, 12 már tanulóképzéssel foglalkozó vállalkozás 24 új képzőhelyén, illetve 41 telephelyen a régi szakmák mellé új OKJ-s szakmákban végeztünk bevezető ellenőrzést. A bevezető ellenőrzésbe bevont vállalkozások a megyében a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek 18%-át adják, az ellenőrzött telephelyek pedig a megyében nyilvántartott képzőhelyek 17%-át teszik ki.

Évközi ellenőrzésre ebben az évben nem került sor, mert az emelt szintű ellenőrzések során
a jogszabályban megfogalmazott követelményeket is vizsgáltuk, és olyan bejelentés kamaránkhoz nem érkezett, amely szükségessé tette volna valamelyik képzőhely évközi ellenőrzését.

 

Összesítő adatok az ellenőrzésről:

Ellenőrzés

Bevezető ellenőrzésben érintett

gazdálkodó szervezetek száma

98

képzőhelyek száma

117

A gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében

544

A gyakorlati képzéssel foglalkozó képzőhelyek száma a megyében

672

A bevezető ellenőrzéssel érintett szakmák száma

31

Az ellenőrzéssel érintett képzőhelyek tervezett tanulói létszáma

949

A tanulószerződéssel képzett tanulók száma összesen a megyében (2009. dec.)

2924

A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma….

szakközépiskolai tanulók

14670

szakiskolai tanulók

8539


2.2 Bevezető ellenőrzések tapasztalatai

 

 

2010-ben 98 gazdálkodó 117 képzőhelyén végeztünk bevezető ellenőrzést. Az új képzők megjelenése mellett vizsgáltuk a régi gazdálkodók képzőhelyeinek az új, modulrendszerű OKJ-s szakmákban a szakmai és vizsgakövetelmények szerinti megfelelőségét is, egyben folytattuk a 2009-es évben megkezdett határozat cseréket az új képzési követelményeknek megfelelően.

 

A 117 képzőhely közül 115 megfelelt, viszont 2 esetben nem feleltek meg a képzés feltételei a gyakorlati oktatáshoz. Az egyik képzőhelyen az eszközjegyzék alapján megállapított számos alapvető eszköz hiánya, valamint a meglévők elavultsága, a nem megfelelő biztonságtechnikai állapota alapján a szakértő a képzőhelyet nem találta megfelelőnek a gyakorlati képzéshez. A másik esetben a pincér szakmai modulok oktatásának a körülményei nem voltak adottak. A vizsgálat eredményének ismeretében a gyakorlati képzéstől mindkét vállalkozó visszalépett.

Az ellenőrzési adatlapok az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerben rögzítésre kerültek, a gazdálkodók értesítést kaptak arról, hogy tanulóképzésre a telephelyük nem alkalmas.

 

Egy alkalommal pincér szakmában került megállapításra, hogy a vizsgált képzőhely nem alkalmas az egyik modul oktatására, viszont a többire megfelel. Az érintett képzőhely együttműködési megállapodást kötött egy másik gyakorlati képzővel a hiányzó modul oktatására, így a szakértő képzésre alkalmasnak találta, részére Határozatot állítottunk ki.

Az elmúlt évben felvetődött már az a probléma, hogy a modulrendszerű képzés gyakorlatban való megszervezése egyes szakmákban egy gazdálkodó szervezet képzőhelyén a teljes képzési időben az összes modulra nem valósítható meg. Ilyen esetben csak a megfelelő modulokra vagy képzési időre adható ki határozat.

 

2010-ben 31 szakmában végeztünk bevezető ellenőrzést, legnagyobb számban még mindig
a kereskedelem és vendéglátás területén - különösen a vendéglős szakmában képzők száma nőtt -, autószerelő és fodrász szakmában adtunk ki határozatot, míg az előző évhez képest megnövekedett a fémipari szakmákban – géplakatos, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő – képzők száma is. Egy-egy alkalommal végeztünk bevezető ellenőrzést gázfogyasztóberendezés – és csőhálózat szerelő, fogtechnikus, tejtermékgyártó, festő, mázoló és tapétázó, kozmetikus, virágkötő, berendező, virágkereskedő szakmákban.

 

A bevezető ellenőrzéssel leggyakrabban érintett képzőhelyek számát szakmánként az alábbi grafikon tartalmazza.

 

 

Már a bevezető ellenőrzések során folyamatosan tájékoztatjuk a képzőket a magasabb szintű ellenőrzés folyamatáról, jelentőségéről, az akkreditációs Tanúsítvány jogszabály szerinti szükségességéről, a szakképzési hozzájárulás elszámolásának lehetőségéről, az esetleges pályázatokról.

 

    

  1. Az akkreditáció területén:
  2.  

 

Az emelt szintű ellenőrzések során azokat a gazdálkodó szervezeteket céloztuk meg elsőként, akik már rendelkeztek gyakorlati oktatásra jogosító határozattal, és kérték az ellenőrzés lefolytatását költségeik elszámolása, illetve visszaigénylése miatt. Ezen túl tanácsadóink az általuk végzett látogatások során a vállalkozásokat szóban tájékoztatták az akkreditáció lefolytatásáról, annak céljáról, a szakképzési hozzájárulás éves bevallásához való szükségességéről. Kamaránknál így a gazdálkodó szervezetek maguk kérik az akkreditációs eljárás lefolytatását. Minden évben figyelemmel kísérjük, mely képzőhelyek tanúsítványát szükséges megújítani. A képzőhely látogatások során a tanácsadók felhívják a gazdálkodó szervezetek képviselőinek figyelmét az akkreditációs folyamat lebonyolításának időbeni megkérésére.

 

A 2010. január és augusztus közötti időszakban, az akkreditációban 141 gazdálkodó szervezet – a megye összes gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetének 26%-a -, 182 képzőhelye – az összes megyei képzőhely 27%-a - vett részt. A vállalkozások gazdálkodási forma szerint többségében egyéni vállalkozók és Kft-k.

Összesítő adatok az akkreditációról:

Akkreditációra jelentkező gazdálkodó szervezetek száma

141

Ebből pályázati keretben akkreditált képzőhelyek száma

182

Az akkreditációban érintett tanulók száma

899

Az akkreditációban érintettek közül tanulószerződéssel képzett tanulók száma

845

Az akkreditációban érintettek közül együttműködési megállapodással képzett tanulók száma

54

Emelt szintű ellenőrzést 2010 első nyolc hónapjában 141 gazdálkodó szervezet - a megye gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozásainak 26%-a - 182 képzőhelyén, a Hajdú-Bihar megyében lévő képzőhelyek 27%-ánál végeztünk.

 

Az akkreditáció 899 tanulót érintett, közülük 845 fő tanulószerződéssel 54 fő együttműködési megállapodással képzett diák. A szakértők értékelése szerint az együttműködési megállapodások a jogszabályoknak megfelelnek. Az emelt szintű ellenőrzés a Hajdú-Bihar megyében tanulószerződéssel képzett tanulók 29 %-át érintette.

 

A 182 képzőhelyen 48 szakmát érintett összesen az ellenőrzés. Továbbra is nagy számú a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákban, illetve a fodrász és a karosszérialakatos, illetve járműfényező szakmákban képzők emelt szintű ellenőrzése. Az akkreditációval leggyakrabban érintett szakmákat a következő grafikon tartalmazza:

 

 

Az akkreditációval legritkábban érintett szakmák az ács-állványozó, épületburkoló, kiadvány és képszerkesztő, női szabó, húsipari termékgyártó, gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő, idegenforgalmi szakmenedzser, mechatronikai technikus.

 

Az ellenőrzésbe bevont 350 oktató közül mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel, közülük 47 főnek mesterlevele is van (A mesterlevéllel rendelkezők a mesterképzés keretein belül pedagógiai képzésben is részesülnek.). A számadatokból kitűnik, hogy sok helyen a szakmától függően több oktató is foglalkozik a diákokkal, az egy képzőhelyre (telephelyre) eső oktatók száma a vizsgált időszakban 1,9, míg az egy tanulóra eső oktatói létszám 0,39.

 

A megfelelő előzetes tájékoztatásnak (vizsgálandó dokumentumok listájának kiküldése) köszönhetően az ellenőrzések első ütemében a képzőhelyeken mindent rendben találtunk, néhány esetben lehetőséget biztosítottunk a helyszíni szemlén hiányzó dokumentumok bemutatására.

A szakértők értékelése szerint az évközben ellenőrzött gyakorlati képzőhelyek mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a tárgyi és személyi feltételeknek.

A vizsgált képzőhelyek mindegyike rendelkezik az oktatott szakmához készített taneszköz jegyzékkel. A rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékben előírtaknak.

 

Az első ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy a képzőhelyek 100 %-ában biztosítanak kedvezményes étkeztetést és tisztálkodási eszközöket. Az összes tanulóra kivetítve a tanulók 100%-a kap pénzbeli juttatást – 2 %-uk a minimális mértéknél magasabbat -, mely az esetek 12%-ában a tanulmányi eredményhez is kapcsolódik.

 

Minden ellenőrzött gazdálkodó kötött felelősségbiztosítást, adott a tanulóknak munkaruhát, 42 %-uk védőfelszerelést is biztosított. A vizsgált szakmák 58 %-ában a jogszabály alapján védőfelszerelést nem kell biztosítani. A Munkavédelmi naplót mindenhol vezetik, a baleset és munkavédelmi előírásoknak a képzőhelyek mindegyike megfelel. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot minden esetben biztosítják. A tanulói juttatások megléte a folyamatos tájékoztatásnak és a képzőhely ellenőrzéseknek köszönhető.

 

Az akkreditációs ellenőrzés adatai szerint a képzési program megvalósításának feltételei mindenütt adottak. A képzőhelyek a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat ismerik, és minden esetben rendelkeznek is az erre vonatkozó dokumentumokkal.

 

Ebben az évben a vizsgált képzőhelyeken összesen 48 szakma akkreditációs ellenőrzése történt meg. Minden szakmára jellemző, hogy a gazdálkodók a szakmai és vizsgakövetelmény, és a központi program figyelembe vételével tervezik meg a tanulók gyakorlati képzését, ezen felül 27%-uk pedagógiai programmal, 28 %-uk pedig egyéb helyi tantervvel is rendelkezik.

 

 

Az érintett szakmák 72 %-ánál végeznek a képzőhelyeken előzetes tudásfelmérést, ami az előző év 96 %-ához képest jelentős csökkenést mutat. A gyakorlati képzés során a tanulókkal 83 %-ban végeztetnek rendszeresen és 17 %-ban alkalmanként olyan ellenőrző munkákat, ahol kiderülhet, melyik tanuló miben igényel még több gyakorlási lehetőséget. A rendszeres ellenőrző munkát végeztető gazdálkodók száma az előző évihez képest majdnem 20 %-kal nőtt.

Az új modulrendszerű képzés még szorosabb kapcsolattartást igényel a képzőhely és az iskola között. Az oktatók 62%-a rendszeresen, 38%-uk alkalmanként konzultál szakmai kérdésekről a szakiskola pedagógusaival. A rendszeresen kapcsolatot kereső képzők arányában nagyobb százalékot képeznek a 2009-es évhez képest, ahol a rendszeresen konzultáló oktatók száma 43% volt.

 

Az oktatói munkával kapcsolatos szakértői megítélés:

 

   

 • munkájával szemben igényes az oktatók 93%-a,
 •  

   

 • munkájával szemben átlagos az oktatók 7%-a.
 •  

   

 • munkakörnyezetével szemben igényes az oktatók 90%-a,
 •  

   

 • munkakörnyezetével szemben átlagos az oktatók 10%-a.
 •  

 

A gazdasági nehézségek ellenére a gyakorlati képzők igyekeznek a szakképzés színvonalán különböző beruházásokkal, modern technikai eszközök beszerzésével emelni. Az ez évben akkreditált 182 gyakorlati képzőhely közül 89 képző telephelyén történt a szakképzés céljára beruházás. 89 %-uk csak saját forrásokat, 11 %-uk pályázat útján nyert támogatást is felhasznált.

2010-ben a gyakorlati képzést végző vállalkozások újra pályázhattak a szakmai oktatás minőségét növelő tárgyi eszközök beszerzésére. A pályázathoz mellékelni kellett a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által kiadott Tanúsítvány másolatát, illetve a kamara Támogató nyilatkozatát. Az idei évben 63 vállalkozás részére adtunk Támogató nyilatkozatot a pályázatához.

 

   

 1. A gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzése
 2.  

   

  A 2010. évben a gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzését szeptember hónapban indítjuk a jelentkezők száma 25 fő.

   

   

 3. A tapasztalatok összegzése
 4.  

A bevezető és emelt szintű ellenőrzésben egyaránt a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vettek részt. Kiválasztásuknál elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a megfelelő iskolai végzettség és a gyakorlat volt. Az évek óta munkánkat segítő szakértők mellett új szakembereket is bevontunk ebben az évben a képzőhelyek ellenőrzésébe. Tájékoztattuk őket az ellenőrzés menetéről, a vizsgálandó dokumentumok szükségességéről, a modul rendszerű képzéshez alkalmazkodó gyakorlati oktatásról a képzőhelyeken. Munkájukat a tanácsadó kollégák segítették.

 

A külső, független szakértőkön kívül a bevezető ellenőrzésekbe bevontuk az érintett iskolák képviselőit is, szakértelmükre, oktatási és az előző évben szerzett ellenőrzési tapasztalatukra számítva. A velük történő látogatási időpont egyeztetése azonban évről évre nehezebb.
Bár a képzőhelyeken a gyakorlati oktatók az új OKJ változás, a modulrendszerű képzés miatt még nagyobb rendszerességgel konzultálnak az elméleti oktatást végző intézet képviselőivel, mint az elmúlt évben. Ezért nagy a jelentősége annak, hogy az ellenőrzéseken vegyen részt az érintett pedagógus, gyakorlati oktatásvezető is, mivel ilyenkor a gazdálkodó és az iskola képviselője egyeztetheti a gyakorlati képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat.

 

Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe folyamatosan rögzítettük a szakértők által kitöltött és visszajuttatott adatlapokat, és adtuk ki ezek alapján a vizsgálatban megfelelt telephelyekre szóló határozatokat és tanúsítványokat.

 

A tanácsadók a bevezető ellenőrzések, illetve a látogatások során felhívják a figyelmet a tanulói juttatások jogszabály szerinti biztosítására, a teljes körű tájékoztatást adnak a felmerülő kérdésekre. Ennek is köszönhető, hogy az évközben akkreditált képzőhelyek mindegyike biztosítja a pénzbeli juttatás törvényi előírás szerinti minimumát, a hiányszakmákban képzők a plusz 20%-os juttatást, 8 %-uk pedig a jó tanulmányi eredményt is díjazza. Mindenhol kötnek felelősségbiztosítást, biztosítanak kedvezményes étkeztetés, munkaruhát, tisztálkodási eszközöket, mindezt dokumentálva. A diákok vezetik a Tanulói munkanaplót, a gyakorlati oktatók a Foglalkozási naplót.

 

A szakképzési hozzájárulás 2009. évi bevallásához az egész évre érvényes Tanúsítvány másodlatot kellett a gazdálkodóknak a dokumentációjukhoz csatolni. Azon gazdálkodók részére, akiknél a Tanúsítványt nem 2009. január 1-jét megelőző dátummal állítottuk ki, a hiányzó időszakot egy Igazolás kiadásával pótoltuk, melyet a tanulói juttatások dokumentumainak és a Foglalkoztatási naplónak ez időszakra vonatkozó átvizsgálása előzött meg. Az érvényes Tanúsítvánnyal nem rendelkezők esetében a bevallási időszakra utólagos ellenőrzést folytattunk le, melynek eredményét minden esetben jegyzőkönyveztük, a Tanúsítványt csak a vizsgált időszakra adtuk ki. 2010-ben 116 képzőhelyre Igazolást, 10 gazdálkodó gyakorlati képzőhelyére Tanúsítványt állítottunk ki.

 

A szakértők értékelése szerint azok a gyakorlati képzőhelyek, melyeknél emelt szintű ellenőrzést folytattak le, megfeleltek az előírásoknak, alkalmasak a tanulók szakmai fejlődésének biztosítására. Az akkreditált képzőhelyeken az oktatók több mint 90%-a munkájával és munkakörnyezetével szemben is igényes.

 

Az ellenőrzést végző személyek összegző véleménye és a gyakorlati képzőkkel történő beszélgetések során tapasztaltuk, hogy az oktatók gyakran nincsenek megelégedve a tanulói hozzáállással, szakmai elméleti tudásukkal, az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjával, egyes oktatott modulok tartalmával és kevésnek találják a gyakorlati oktatásra fordított időt. A gyakorlati oktatók nagy része szeretne még többet tudni a modulrendszerű képzésről, az ehhez igazodó tematikáról. Az előzetes tudásfelmérés, amit a képzőhelyek 72%-ánál elvégeznek, és az olyan ellenőrző munkák végeztetése, melynek során kiderülhet, milyen területen igényel a diák még több gyakorlást, nagymértékben segítheti a gyakorlati képzést.

 

Sajnos, a tanulók körében még mindig nagy a képzőhelyek – vagy a szakmák - közötti vándorlás, nagyon kevés a gyakorlati oktatók véleménye szerint az olyan tanuló, aki a választott szakmája iránt elhivatottságot érez.