Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2008/2009. tanévben

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2008/2009. tanévben

2011. október 17.

A gyakorlati képzés 2008/2009. évben végzett kétszintű ellenőrzéseinek szakmai elemzése

A gazdasági kamarák egyre nagyobb felelősséget vállalnak a szakképzés, a szakmai képzés minőségi fejlődése érdekében. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is kiemelt feladatként kezeli, hogy az illetékességi körébe tartozó, gyakorlati képzést végző vállalkozásokat rendszeresen figyelemmel kísérje, és ellenőrzésüket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytassa.

Fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzések során megismertessük a vállalkozásokat a bekövetkezett jogszabályi változásokról, ezek gyakorlatban való alkalmazásáról, képzési tevékenységre gyakorolt hatásáról.

A 2009. év első nyolc hónapjában 119 vállalkozás 163 telephelyének bevezető ellenőrzését, 117 gazdálkodó 163 képzőhelyének évközi ellenőrzését, valamint 117 vállalkozás 163 telephelyének akkreditációját végeztük el. Kamaránk az akkreditációval egy időben végzi az ellenőrzési tevékenységet, így biztosított mind a jogszerű működés, mind a minőségi kritériumoknak való megfelelés együttes vizsgálat.

Kamaránk ellenőrzési tevékenysége 2004-től folyamán egyenletes növekedést mutat.

 

 1. Az ellenőrzés és akkreditáció módszertani előkészítése:
 2. Az ellenőrzési folyamat első lépéseként a bevezető- és évközi ellenőrzésbe bevonandó vállalkozások körét határoztuk meg.

  A bevezető ellenőrzések során az ehhez szükséges információt a “Tanuló igény bejelentések” szolgáltatják. A 2009-2010. tanévre kamaránkhoz 92 gazdálkodótól érkezett igénybejelentés 133 képzőhelyre 33 szakmában 967 tanulóra.

  Bár a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta szorgalmazza az igénybejelentések fontosságát és szükségességét még mindig meg kell állapítanunk, hogy a vállalkozások nem, vagy nem határidőben teszik meg bejelentésüket a tanulóképzésre vonatkozóan. Az esetek nagy részében a tanulószerződések beérkezésekor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy olyan vállalkozás is kötött szerződést, mely nem rendelkezik erre jogosító határozattal.

  Az évközi, azaz már határozattal rendelkező vállalkozások közül azon gazdálkodók ellenőrzését, illetve akkreditációját céloztuk meg, amelyek képzőhelyein (telephelyein) az évközi ellenőrzés régebben (1-2 éve) történt meg, illetve az akkreditációt követő “Tanúsítványuk” 2 éves érvényességi ideje 2009-ben lejár.

   

  Az ellenőrzési tevékenység második lépéseként a bevezető ellenőrzések tekintetében felvettük a kapcsolatot a vállalkozásokkal, tájékoztattuk őket az ellenőrzés során vizsgált szempontokról, dokumentumok köréről. Az évközi ellenőrzésbe, illetve akkreditációba bevont vállalkozások esetében előkészítésként - a képzőhelyek, az oktatott szakmák, illetve az oktatók számát figyelembe véve - küldtük ki a vállalkozások számára a szükséges nyomtatványokat, melyeket az önértékelés módszerét használva, kitöltve juttattak vissza kamaránkhoz.

  A kitöltés segítésére munkatársaink a vállalkozások rendelkezésére álltak.
  A gördülékeny munka érdekében levélben tájékoztattuk a gazdálkodó szervezeteket, milyen dokumentumok megléte, előkészítése szükséges a gyakorlati képzés ellenőrzése és az akkreditáció lefolytatása során.

  A bevezető- és évközi ellenőrzés, valamint akkreditációs eljárás lefolytatását szakmai team végzi, melyben helyet kap egy szakmai szakértő, az érintett elméleti képzést folytató iskola képviselője, valamint a kamara egy munkatársa.

  Az ellenőrzés és akkreditáció folyamatában szakmai szakértőként kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplők vettek részt. Kiválasztásuk során az elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a szakirányú felsőfokú végzettség és az adott szakma területén eltöltött legalább öt éves gyakorlat volt. Azokban a szakmákban, ahol a szakértők nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel – fodrász, kozmetikus szakmák - azokat a szakértőket választottuk, akiknek mesterlevele és legalább 10 éves szakmai gyakorlata volt. A független szakértőket minden esetben a gyakorlati életből választottuk ki, hogy minél nagyobb rálátással rendelkezzenek a képzésben elvárt tárgyi felszereltségről, a korszerű technológiákról, az adott szakma oktatását befolyásoló szabályozásokról. A független szakértő megbízása során figyelembe vettük, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik-e az akkreditációs eljárásban.

  Mivel az ellenőrzések és akkreditálások száma az előző évhez képest növekedett, szükség volt új szakértők bevonására, akik felkészítésében a tanácsadó kollégák segítettek. Figyelemmel voltunk ezen kívül arra is, hogy a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésébe bevont személyek arányosan legyenek leterhelve, valamint a szükséges lebonyolítás idő minden esetben megfelelő legyen.

  A hatékony munka érdekében az érintett képzőhelyek látogatása útvonalterv alapján történt, minden esetben a gazdálkodóval előzetesen egyeztetett időpontban.

  Az ellenőrzésben és akkreditációban ebben az évben 28 független kamarai szakértő és 19 iskolai megbízott vett részt.

  A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 17 iskolát érintett, melyek közül 7 megyei jogú városi önkormányzat, 7 települési önkormányzat, 2 alapítvány és 1 közhasznú társaság által fenntartott intézmény. Az érintett intézményekből az ellenőrzés és akkreditáció lebonyolításában 19 tanár vett részt.

   

  A képzőhelyek ellenőrzésében és akkreditációjában résztvevők díjazása a Támogatási szerződésben meghatározott keretek figyelembe vételével történt. A szakértők és iskolai képviselők minden esetben Megbízólevelet kaptak az elvégzendő munkáról, melynek kifizetése a teljesítés leigazolása után történt meg.

 3. A 2009. évi gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéseinek és akkreditációjának adataiból nyert információk, tendenciák általános elemzése
  1.  

  2. Az ellenőrzés területén:
  3.  

 

Hajdú-Bihar megyei székhellyel 84 932 regisztrált gazdasági szervezetet szerepeltet a Központi Statisztikai Hivatal a rendszerében. Közülük 528 gazdálkodó 677 telephelyen foglalkozik tanulóképzéssel.

 

 

 

 

 

Az idei év első nyolc hónapjában 236 gazdálkodó 326 képzőhelyén történt bevezető vagy évközi ellenőrzés. Az ellenőrzésbe bevont vállalkozások a megyében a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek 45%-át adják, az ellenőrzött telephelyek pedig a megyében nyilvántartott képzőhelyek 48%-át teszik ki.

 

 

 

 

Összesítő adatok az ellenőrzésről:

Ellenőrzés

Bevezető ellenőrzésben érintett

gazdálkodó szervezetek száma

119

képzőhelyek száma

163

Évközi ellenőrzésben érintett

gazdálkodó szervezetek száma

117

képzőhelyek száma

163

A gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében

528

A gyakorlati képzéssel foglalkozó képzőhelyek száma a megyében

677

A bevezető ellenőrzéssel érintett szakmák száma

46

Az ellenőrzéssel érintett tanulók száma

662

Ebből tanulószerződéssel képzett

606

A tanulószerződéssel képzett tanulók száma összesen a megyében (2008. dec.)

2933

A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma….

szakközépiskolai tanulók

14458

szakiskolai tanulók

8482

2.2 Bevezető ellenőrzések tapasztalatai

 

2009-ben 119 gazdálkodó 163 képzőhelyén végeztünk bevezető ellenőrzést. Az új képzők megjelenése mellett vizsgáltuk a régi gazdálkodók képzőhelyeinek az új, modulrendszerű OKJ-s szakmákban a szakmai és vizsgakövetelmények szerinti megfelelőségét is, egyben megkezdtük a határozatok cseréjét az új képzési követelményeknek megfelelően.

A 163 képzőhely közül 159 megfeleltek, viszont 4 esetben nem feleltek meg a képzés feltételei a gyakorlati oktatáshoz. A szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az eszközjegyzék alapján megállapított számos eszköz hiánya, az oktató szakmai előképzettsége, a Munka, baleset, tűzvédelmi naplók meg nem léte alapján a szakértő a képzőhelyet nem találta megfelelőnek a gyakorlati képzéshez. Egy esetben ehhez a munkakörülmények sem voltak adottak, a működési engedély is hiányzott a szakma gyakorlásához. Az érintett szakmák: kőműves, asztalos, fodrász, kozmetikus. Az ellenőrzési adatlapok az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerben rögzítésre kerültek, a gazdálkodók értesítést kaptak arról, hogy tanulóképzésre a telephelyük nem alkalmas.

 

Három alkalommal, négy szakmában került megállapításra, hogy a vizsgált képzőhely nem alkalmas a képzés teljes időszakában annak folytatására, viszont egyes modulok oktatására megfelel. Az érintett szakmák egy része a modulrendszerű képzés bevezetése miatt került vizsgálatra - Pl. a “cipész, cipőkészítő, cipőjavító” szakma, ahol a cipőgyártással foglalkozó üzemek cipőjavítással nem foglalkoznak, így annak oktatására sincsenek felkészülve – más részük eleve a gyakorlati képzés kezdő, tanműhelyi részét kívánja oktatni. Így tanműhelyének kialakítását is ennek figyelembe vételével végezte. (érintett szakmák: gázfogyasztóberendezés – és csőhálózat szerelő, központifűtés – és csőhálózat szerelő , vízvezeték – és vízkészülék-szerelő.)

A modulrendszerű képzés gyakorlatban való megszervezése más szakmákban is felvetheti azt a problémát, hogy egy gazdálkodó szervezet nem a teljes képzési időben tudja lebonyolítani a képzést.

 

A bevezető ellenőrzések leggyakrabban a kereskedelem és vendéglátás területén, fodrász és autószerelő szakmában fordultak elő, míg a legkevésbé (egy-egy alkalommal) ács-állványozó, burkoló, épületasztalos, fémforgácsoló, géplakatos, számítógép szerelő- és karbantartó, gázfogyasztóberendezés – és csőhálózat szerelő, központifűtés – és csőhálózat szerelő , vízvezeték – és vízkészülék-szerelő szakmában.

A bevezető ellenőrzéssel leggyakrabban érintett képzőhelyek számát szakmánként a az alábbi grafikon tartalmazza.

 

 

 

 

Már a bevezető ellenőrzések során folyamatosan tájékoztatjuk a képzőket a magasabb szintű ellenőrzés folyamatáról, jelentőségéről, az akkreditációs Tanúsítvány jogszabály szerinti szükségességéről.

    

  1. Az évközi ellenőrzés tapasztalatai
  2. A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma 22890 fő, - szakközépiskolában 14458 fő, szakiskolában 8482 fő - ebből 2213 fő, tanulószerződéssel rendelkezik.
   A szakiskolában tanulók 35%-a rendelkezik tanulószerződéssel megyénkben.

   Az évközi ellenőrzéssel érintett 163 képzőhelyen összesen 662 diák vesz részt gyakorlati képzésben, ebből 606 fő tanulószerződéssel. Az ellenőrzések a tanulószerződéssel képzett diákok 27%-át érintették.

    

   Az ellenőrzött képzőhelyek 96 %-ában egyedi, 2 %-ában csoportos, 2 %-ában pedig mindkét formában történik a gyakorlati képzés.

    

   Az ellenőrzéssel és akkreditációval leggyakrabban érintett képzőhelyszámot az alábbi grafikon tartalmazza.

    

    

    

    

   Az akkreditációval legritkábban érintett szakmák az ács-állványozó, burkoló, épület-és építménybádogos, fémforgácsdoló, fogtechnikus, kárpitos, pék, szerkezetlakatos, vendéglátó technikus

   .

   Az ellenőrzésbe bevont 384 oktató közül mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel, közülük 17 fő pedagógiai, 5 fő szakoktatói végzettséggel is rendelkezik, 66 főnek mesterlevele is van (A mesterlevéllel rendelkezők a mesterképzés keretein belül pedagógiai képzésben is részesülnek.). A számadatokból kitűnik, hogy sok helyen a szakmától függően több oktató is foglalkozik a diákokkal, az egy képzőhelyre (telephelyre) eső oktatók száma a vizsgált időszakban 2,3, míg az egy tanulóra eső oktatói létszám 0,58.

    

   Az ellenőrzéseket két ütemben bonyolítottuk le. Az első ütemben a kijelölt gazdálkodó szervezetek ellenőrzését végeztük el.

   A második ütemben – javító intézkedés bevezetésével – lehetőséget biztosítottunk az esetenként felmerült hiányosság megszüntetésére, mely a helyszíni szemlén hiányzó dokumentumok bemutatásával valósult meg. A vizsgált időszakban évközi ismételt ellenőrzésre nem került sor.

    

   A szakértők értékelése szerint az évközben ellenőrzött gyakorlati képzőhelyek mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a tárgyi és személyi feltételeknek, amely a következőképpen alakult.

    

   A vizsgált képzőhelyek mindegyike rendelkezik az oktatott szakmához készített taneszköz jegyzékkel. A rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékben előírtaknak, a vizsgált szakmák 13 %-ában a szakértők átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltak.

    

   Az első ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy a képzőhelyek 100 %-ában biztosítanak kedvezményes étkeztetést és tisztálkodási eszközöket. Az összes tanulóra kivetítve a tanulók 100%-a kap pénzbeli juttatást – 2 %-uk a minimális mértéknél magasabbat -, mely az esetek 12%-ában a tanulmányi eredményhez is kapcsolódik. Útiköltség térítést a képzőhelyek 15%-a biztosít.

    

   Minden ellenőrzött gazdálkodó kötött felelősségbiztosítást, adott a tanulóknak munkaruhát, 55 %-uk védőfelszerelést is biztosított. A vizsgált szakmák 45 %-ában a jogszabály alapján védőfelszerelést nem kell biztosítani. A Munkavédelmi naplót mindenhol vezetik, a baleset és munkavédelmi előírásoknak a képzőhelyek mindegyike megfelel. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot minden esetben biztosítják.

    

    

    

  3. Az akkreditáció területén:
  4.  

    

   Az emelt szintű ellenőrzések során azokat a gazdálkodó szervezeteket céloztuk meg elsőként, akik már rendelkeztek gyakorlati oktatásra jogosító határozattal, és kérték az ellenőrzés lefolytatását költségeik elszámolása, illetve visszaigénylése miatt. Ezen túl tanácsadóink az általuk végzett látogatások során a vállalkozásokat szóban tájékoztatták az akkreditáció lefolytatásáról, annak céljáról, a szakképzési hozzájárulás éves bevallásához való szükségességéről. Kamaránknál így a gazdálkodó szervezetek maguk kérik az akkreditációs eljárás lefolytatását. A lejáró tanúsítványok gazdálkodó szervezetei, amennyiben maguk nem kérték a megújítást figyelem felkeltő értesítést kapnak kamaránktól a megújítás kérésére.

    

    

A 2009. január és augusztus közötti időszakban, az akkreditációban 117 gazdálkodó szervezet – a megye összes gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetének 22%-a -, 163 képzőhelye – az összes megyei képzőhely 24%-a - vett részt. A vállalkozások gazdálkodási forma szerint többségében egyéni vállalkozók és Kft-k.

 

Összesítő adatok az akkreditációról:

Akkreditációra jelentkező gazdálkodó szervezetek száma

117

Ebből pályázati keretben akkreditált képzőhelyek száma

163

Az akkreditációban érintett tanulók száma

662

Az akkreditációban érintettek közül tanulószerződéssel képzett tanulók száma

602

Az akkreditációban érintettek közül együttműködési megállapodással képzett tanulók száma

60

 

 

Az akkreditáció 662 tanulót érintett, közülük 602 fő tanulószerződéssel 60 fő együttműködési megállapodással képzett diák. A szakértők értékelése szerint az együttműködési megállapodások a jogszabályoknak megfelelnek.

 

Az akkreditációs ellenőrzés adatai szerint a képzési program megvalósításának feltételei mindenütt adottak. A képzőhelyek a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat ismerik, és minden esetben rendelkeznek is az erre vonatkozó dokumentumokkal.

 

Ebben az évben a vizsgált képzőhelyeken összesen 50 szakma akkreditációs ellenőrzése történt meg. Minden szakmára jellemző, hogy a gazdálkodók a szakmai és vizsgakövetelmény, és a központi program figyelembe vételével tervezik meg a tanulók gyakorlati képzését, ezen felül 23%-uk pedagógiai programmal, 10 %-uk pedig egyéb helyi tantervvel is rendelkezik.

Az érintett szakmák 92 %-ánál végeznek a képzőhelyeken előzetes tudásfelmérést, ami az előző év 73 %-ához képest jelentős növekedést mutat. A gyakorlati képzés során a tanulókkal 66 %-ban végeztetnek rendszeresen és 34 %-ban alkalmanként olyan ellenőrző munkákat, ahol kiderülhet, melyik tanuló miben igényel még több gyakorlási lehetőséget.

 

 

 

Az akkreditált képzőhelyeken 384 oktató foglalkozik a diákokkal, közülük mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel 17%-uknak mestervizsgája, 4%-uknak valamilyen pedagógiai végzettsége, 2%-uknak szakoktatói képesítése is van.

Az új modulrendszerű képzés még szorosabb kapcsolattartást igényel a képzőhely és az iskola között. Az oktatók 43%-a rendszeresen, 55%-uk alkalmanként konzultál szakmai kérdésekről a szakiskola pedagógusaival.

 

Az oktatói munkával kapcsolatos szakértői megítélés:

 

   

 • munkájával szemben igényes az oktatók 89%-a,
 •  

   

 • munkájával szemben átlagos az oktatók 11%-a.
 •  

   

 • munkakörnyezetével szemben igényes az oktatók 90%-a,
 •  

   

 • munkakörnyezetével átlagos az oktatók 10%-a.
 •  

 

Ebben az évben az ellenőrzött képzőhelyek mindegyike megfelelt az akkreditáció során a magasabb szintű ellenőrzés feltételeinek. Az ellenőrzött 367 szakmában az akkreditálás eredménye a következőképpen alakult: (A minősítések telephelyenként, szakmánként kerülnek meghatározásra.)

 

   

 • megfelelt minősítést kapott 26 szakma képzőhelye,
 •  

   

 • jól megfelelt minősítést kapott 303, míg
 •  

   

 • kiválóan megfelelt minősítés született 38 esetben.
 •  

 

 

 

 

   

 1. A gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzése
 2.  

   

  A 2009. évben a gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzését szeptember hónapban indítjuk a jelentkezők száma 32 fő.

   

 3. A Karrier könyv modulkísérletével kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok

 

A karrierkönyvek bevezetésére a 2009-2010 tanévben kamaránk az alábbi módszert választotta:

Első lépésben azokon a képzőhelyeken tanuló tanulószerződéssel rendelkező diákok kapták meg, ahol csoportos képzés keretében történik a gyakorlati képzés, a szakmai képzés első évfolyamába 2009 szeptemberében lépnek a tanulók. Így augusztus 31-ig kiosztásra került 104 karrierkönyv 15 szakmában 11 képzőhely számára.

A képzőhelyek tanulóképzésért felelős vezetőit hívtuk össze, ahol tájékoztatatást követően átadtuk a könyveket számukra.

Második körben a tanulók számára adjuk át a könyveket, terveink szerint az iskolákkal együttműködve (pl. osztályfőnöki óra keretében), így lehetőség nyílik annak a megítélésére, hogy mind a karrierkönyvek vezetése, megőrzése kapcsán mely módszer a hatékonyabb.

Megítélésünk szerint, illetve az első körös átadás során tapasztaltak alapján az alapadatok manuális kitöltése és a négyszeres, különböző személyek által történő aláíratás gondot jelent.

Az adatok szerepelnek az ISZIIR rendszerben, így a manuális kitöltés sok időt vesz igénybe, nehézkes, mely a folyamatos vezetés kapcsán ismételten fel fog merülni.

   

 1. A tapasztalatok összegzése

Az ellenőrzésben és akkreditációban egyaránt a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vettek részt. Kiválasztásuknál elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a megfelelő iskolai végzettség és a gyakorlat volt. Az új, modulrendszerű képzésről és a vizsgákról a szakértőinknek 2009 tavaszán felkészítést tartottunk. Az itt elhangzott tudnivalók az ellenőrzések során is segítették a munkájukat, mind az oktatott szakmák feltételeinek meglétét vizsgálva, mind az esetleges kérdések megválaszolásában.

 

A külső, független szakértőkön kívül bevontuk az érintett iskolák képviselőit is, szakértelmükre, oktatási és az előző évben szerzett ellenőrzési tapasztalatukra számítva.
A velük történő látogatási időpont egyeztetés nehézkes. A képzőhelyeken a gyakorlati oktatók az új OKJ változás, a modulrendszerű képzés miatt még többször konzultálnak az elméleti oktatást végző intézet képviselőivel – rendszeresen, vagy alkalomszerűen -, mint az elmúlt évben. Ezért nagy a jelentősége annak, hogy az ellenőrzéseken vegyen részt az érintett pedagógus, gyakorlati oktatásvezető is, mivel ilyenkor a gazdálkodó és az iskola képviselője egyeztetheti a gyakorlati képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat.

 

Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe folyamatosan rögzítettük a szakértők által kitöltött és visszajuttatott adatlapokat, és adtuk ki ezek alapján a vizsgálatban megfelelt telephelyekre szóló tanúsítványokat.

 

A tanácsadók a bevezető ellenőrzések, illetve a látogatások során felhívják a figyelmet a tanulói juttatások jogszabály szerinti biztosítására, a teljes körű tájékoztatást adnak a felmerülő kérdésekre. Ennek is köszönhető, hogy az évközben ellenőrzött és akkreditált képzőhelyek mindegyike biztosítja a pénzbeli juttatás törvényi előírás szerinti minimumát, 3 képzőhely ennél magasabb mértékben, 12 %-uk pedig a jó tanulmányi eredményt is díjazza. Mindenhol kötnek felelősségbiztosítást, biztosítanak kedvezményes étkeztetés, munkaruhát, tisztálkodási eszközöket, mindezt dokumentálva. A diákok vezetik a Tanulói munkanaplót, a gyakorlati oktatók a Foglalkozási naplót.

 

A szakértők értékelése szerint azok a gyakorlati képzőhelyek, melyeknél emelt szintű ellenőrzést folytattak le, megfeleltek az előírásoknak, alkalmasak a tanulók szakmai fejlődésének biztosítására. Az akkreditált képzőhelyeken az oktatók több mint 90%-a munkájával és munkakörnyezetével szemben is igényes.

 

Az ellenőrzést végző személyek összegző véleménye és az adatlapon rögzítettek során tapasztaltuk, hogy az oktatók gyakran nincsenek megelégedve a tanulói hozzáállással, az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjával, és kevésnek találják a gyakorlati oktatásra fordított időt. A gyakorlati oktatók nagy része szeretne még többet tudni a modulrendszerű képzésről, az ehhez igazodó tematikáról.

Az előzetes tudásfelmérés, amit a képzőhelyek 73%-ánál elvégeznek, és az olyan ellenőrző munkák végeztetése, melynek során kiderülhet, milyen területen igényel a diák még több gyakorlást, nagymértékben segíti a gyakorlati képzést.