Üdvözöljük a

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2007/2008. tanévben

honlapján!

-

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 2007/2008. tanévben

2011. október 17.

A gyakorlati képzés 2007/2008. tanévben végzett kétszintű ellenőrzéseinek szakmai elemzése

 

 A gazdasági kamarák egyre nagyobb felelősséget vállalnak a szakképzés , a szakmai oktatás minőségi fejlődése érdekében. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is kiemelt feladatként kezeli, hogy az illetékességi körébe tartozó, gyakorlati képzést végző vállalkozásokat rendszeresen figyelemmel kísérje, és ellenőrzésüket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lefolytassa.

A 2007/2008. tanévben 186 vállalkozás 243 telephelyének ellenőrzését, valamint 147 vállalkozás 207 telephelyének akkreditációját végeztük el. Második alkalommal végeztünk iskolai tanműhely ellenőrzést, mely során 4 intézmény 5 tanműhelyét látogattuk meg.

 1. Az ellenőrzés és akkreditáció módszertani előkészítése:

   

 • Az ellenőrzés és akkreditáció folyamatában kizárólag a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vettek részt. Kiválasztásuk során az elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, illetve a szakirányú felsőfokú végzettség és az adott szakma területén eltöltött legalább öt éves gyakorlat volt. Azokban a szakmákban, ahol a szakértők nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel – fodrász, kozmetikus - azokat a szakértőket választottuk, akiknek mesterlevele és legalább 10 éves szakmai gyakorlata volt. A független szakértő megbízása során figyelembe vettük, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik-e az akkreditációs eljárásban. Figyelemmel voltunk ezen kívül arra is, hogy a gazdálkodó szervezetek ellenőrzésébe bevont személyek arányosan legyenek leterhelve, valamint a szükséges lebonyolítás idő minden esetben megfelelő legyen.

 •  

   

 • Az ellenőrzésben és akkreditációban ebben az évben 27 független kamarai szakértő és 25 iskolai megbízott vett részt.

 •  

 

   

 • A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 18 iskolát érintett, melyek közül 8 megyei jogú városi önkormányzat, 7 települési önkormányzat, 2 alapítvány és 1 közhasznú társaság által fenntartott intézmény. Az érintett intézményekből az ellenőrzés és akkreditáció lebonyolításában 25 tanár vett részt.

 •  

 

   

 • A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésében és akkreditációjában egy kamara által megbízott szakértő, az érintett iskolát képviselő tanár és a kamarai tanácsadó vett részt. A hatékony munka érdekében az érintett képzőhelyek látogatása útvonalterv alapján történt a gazdálkodóval egyeztetett időpontban.

 •  

 

   

 • Előkészítésként a képzőhelyek számát és az oktatott szakmákat, illetve az oktatók számát figyelembe véve küldtük ki az akkreditációt kérő vállalkozások számára a szükséges adatlapokat, melyeket az önértékelés módszerét használva, kitöltve juttattak vissza a kamaránkhoz. A kitöltés segítésére munkatársaink a vállalkozások rendelkezésére álltak.
  A gördülékeny munka érdekében mellékletben tájékoztattuk a gazdálkodó szervezeteket, milyen dokumentumok megléte szükséges a gyakorlati képzés ellenőrzése során.

 •  

 

   

 • Az iskolai tanműhelyek ellenőrzése során azt az elvet követtük, hogy az iskolai tanműhelyek között szerepeljen önkormányzati és alapítványi fenntartású intézmény is.
  Az ellenőrzésre felkért szakértők az országos szakértői listán szereplő szakemberek voltak.
  A tanműhelyeket ebben az évben a könnyűipari és az egyéb szolgáltatás szakmacsoportban ellenőriztük. Az ellenőrzés lefolytatására az érintett intézményekkel történt időpont egyeztetés és az iskolafenntartók írásos kiértesítését követően került sor. Az ellenőrzéseken a szakértőn kívül kamaránk azon tanácsadója is részt vett, aki az adott szakképző iskola és szakma felelőse, így az intézményi tanműhelyben folyó szakmai képzésről is képet nyert.

 •  

 

   

 • Az elszámolható költségkeret felhasználásának megtervezése.

 •  

A képzőhelyek ellenőrzésében és akkreditációjában résztvevők díjazása a Támogatási szerződésben meghatározott keretek figyelembe vételével történt. 

 

2. A 2007/2008. évi gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéseinek és akkreditációjának adataiból kinyert információk , tendenciák általános elemzése

   

 1. Az ellenőrzés területén:

 2. Az idei tanévben 186 gazdálkodó 243 képzőhelyén, 46 szakmában történt ellenőrzés. Az ellenőrzésbe bevont vállalkozások a megyében a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek 35%-át adják, az ellenőrzött telephelyek pedig a megyében regisztrált képzőhelyek 30%-át teszik ki.

  Ellenőrzés

  Az ellenőrzött gazdálkodó szervezetek száma

  186

  Az ellenőrzött képzőhelyek száma

  243

  A gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében

  535

  A gyakorlati képzéssel foglalkozó képzőhelyek száma a megyében

  798

  Az ellenőrzésbe bevont tanulók száma

  1092

  Ebből tanulószerződéssel képzett

  1006

  A tanulószerződéssel képzett tanulók száma összesen a megyében

  2775

  A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma

  7509

   

  Az ellenőrzéssel érintett képzőhelyeken összesen 1092 diák vesz részt gyakorlati képzésben, ebből 1006 fő tanulószerződéssel. A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma 7509 fő, ebből 2775 fő, - 36% - tanulószerződéssel rendelkezik. Az ellenőrzések a tanulószerződéssel képzett diákok 36%-át érintették.

   

  Az ellenőrzött képzőhelyek 93%-ában egyedi, 4,5%-ában csoportos, 2,5%-ában pedig mindkét formában történik a gyakorlati képzés.

   

  Az ellenőrzésbe bevont 336 oktató közül mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel, közülük 19 fő pedagógiai, 17 fő szakoktatói végzettséggel is rendelkezik, 59 főnek mesterlevele is van (A mesterlevéllel rendelkezők a mesterképzés keretein belül pedagógiai képzésben is részesülnek.). A számadatokból kitűnik, hogy sok helyen a szakmától függően több oktató is foglalkozik a diákokkal.

   

  Az ellenőrzéseket két ütemben bonyolítottuk le. Az első ütemben a kijelölt gazdálkodó szervezetek ellenőrzését végeztük el.

  A második ütemben – javító intézkedés bevezetésével – lehetőséget biztosítottunk az esetenként felmerült hiányosság megszüntetésére, mely a hiányzó dokumentumok bemutatásával vagy ismételt ellenőrzés keretében valósult meg.

   

  A szakértők értékelése szerint a legtöbb gyakorlati képzőhely megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a tárgyi és személyi feltételeknek, amely a következőképpen alakult.

   

  A vizsgált képzőhelyek mindegyike rendelkezik az oktatott szakmához készített taneszköz jegyzékkel. A rendelkezésre álló eszközök minden gyakorlati helyen megfelelnek a szakmai eszközjegyzékben előírtaknak, 27 esetben a szakértők átlagon felüli eszközellátottságot tapasztaltak.

   

  Az első ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy a képzőhelyek 96%-ában biztosítanak kedvezményes étkeztetést, 99%-ában tisztálkodási eszközöket. Az összes tanulóra kivetítve a tanulók 100%-a kap pénzbeli juttatást, mely az esetek 10%-ában a tanulmányi eredményhez is kapcsolódik. Két esetben tapasztaltunk a lekérdezés során hiányosságot. Az egyik képzőhelyen az ismételt ellenőrzés során a gazdálkodó a hiányosságát pótolta, míg a másik esetben az adott képzőhelyen megszűnt a tanuló gyakorlati képzése. Útiköltség térítést a képzőhelyek 15%-a biztosít.

   

  A gazdálkodók 96%-a kötött felelősségbiztosítást, 94%-uk munkaruhát, 65%-uk védőfelszerelést is biztosított. A képzett szakmák 35%-ában a jogszabály alapján védőfelszerelést nem kell biztosítani. A Munkavédelmi naplót mindenhol vezetik, a baleset és munkavédelmi előírásoknak a képzőhelyek mindegyike megfelel. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot minden esetben biztosítják.

   

  A bevezetett javító intézkedések pozitív hatása miatt a hiánypótlások időben megtörténtek, így ezeket az intézkedéseket a későbbiekben is meg kívánjuk tartani. 

   

 3. Az akkreditáció területén:

 4. Az emelt szintű ellenőrzések során azokat a gazdálkodó szervezeteket céloztuk meg, akik már rendelkeztek gyakorlati oktatásra jogosító határozattal, és kérték az ellenőrzés lefolytatását költségeik visszaigénylése miatt. Ezen túl tanácsadóink az általuk végzett látogatások során a vállalkozásokat szóban tájékoztatták az akkreditáció lefolytatásáról, annak céljáról, a visszaigényléshez való szükségességéről. Kérték, hogy az akkreditáció lefolytatására vonatkozó igényüket írásban juttassák el kamaránkhoz.

   

  Ebben a tanévben az akkreditációban 147 gazdálkodó szervezet – a megye összes gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetének 27%-a - , 207 képzőhelye – az összes megyei képzőhely 25%-a - vett részt.

   

  Az akkreditáció 1030 tanulót érintett, közülük 966 fő tanulószerződéssel 76 fő együttműködési megállapodással képzett diák. Az együttműködési megállapodások a jogszabályoknak megfelelnek.

   

  Az emelt szintű akkreditációs ellenőrzés első adatai szerint a képzési program megvalósításának feltételei mindenütt adottak. A képzőhelyek a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat ismerik, és 99%-uk rendelkezik is az erre vonatkozó dokumentumokkal.
  A tavalyi 95%-hoz képest arányuk nőtt. A hiányosságot az érintett képzőhely határidőre pótolta, így az akkreditációs tanúsítványt is megkapta.

   

  Minden szakmára jellemző, hogy a gazdálkodók a szakmai és vizsgakövetelmény, és a központi program figyelembe vételével tervezik meg a tanulók gyakorlati képzését, ezen felül 19%-uk helyi pedagógiai programmal is rendelkezik.

  A képzőhelyek 73%-ánál végeznek előzetes tudásfelmérést, és 72%-uk végeztet a tanulókkal olyan ellenőrző munkákat, ahol kiderülhet, melyik tanuló miben igényel még több gyakorlási lehetőséget.

   

  Az akkreditált képzőhelyeken 358 oktató foglalkozik a diákokkal, közülük mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. 67 oktatónak – 18%-uknak - mestervizsgája is van.

   

  Az oktatói munkájukkal kapcsolatos szakértői megítélés:

   

    

  • munkájával szemben igényes az oktatók 92%-a,

  •  

    

  • munkájával szemben átlagos az oktatók 8%-a.

  •  

    

  • munkakörnyezetével szemben igényes az oktatók 90%-a,

  •  

    

  • munkakörnyezetével átlagos az oktatók 10%-a.

  •  

   

  A hiányos dokumentumok határidőre történő bemutatása következményeként az ellenőrzött képzőhelyek 98%-a az akkreditáció során megfelelt a magasabb szintű ellenőrzés feltételeinek. Egy esetben a hiányosságok pótlása még nem történt meg.

    

  1. Az iskolai tanműhelyek ellenőrzése területén:

  2. Ebben a tanévben az iskolai tanműhelyek ellenőrzését második alkalommal végeztük el.
   Az ellenőrzéseket az előző év tapasztalataira építve szerveztük meg. Az országos szakértői névjegyzékből kértünk fel 3 független szakmai szakértőt.

    

   A 2007/2008. évi projekt keretében 4 iskola 5 tanműhelyét – 1 fodrász, 2 kozmetikus,
   1 férfiruha-készítő és 1 nőiruha-készítő - ellenőriztük. Egy iskola fenntartója a település önkormányzata, 2 iskola alapítvány, és egy iskola pedig közhasznú társaság fenntartásában működik.

    

   A megyében az összes szakképzést folytató intézményhez – 41 iskola - viszonyítva az ellenőrzött intézmények aránya 10%. Ezen intézmények összesen 43 tanműhelyet működtetnek. Az ellenőrzött iskolai tanműhelyek száma 5, ez az összes megyei iskolai tanműhelyek 11,6%-a.

    

   Az ellenőrzés 209 tanulót érintett, a megyei szakképzésben résztvevő tanulók 3%-át.
   A vizsgált szakmák az egyéb szolgáltatás szakmacsoportból és a könnyűipari szakcsoportból kerültek kiválasztásra. Az érintett tanműhelyekben 49 fodrász, 64 kozmetikus, 85 nőiruha-készítő és 11 férfiruha-készítő tanulót oktatnak csoportos képzés formájában.

    

    

   Az ellenőrzésben érintett szakképesítés

   A megyében a szakképesítést oktató intézmények száma

   OKJ-s szám

   Szakma

   33781201

   Fodrász

   6

   51781201

   Kozmetikus

   5

   33527605

   Nőiruha-készítő

   6

   33527601

   Férfiruha-készítő

   2

    

    

   A gyakorlati oktatás összesen 14 tanár bevonásával történik, közülük kettő pedagógiai,
   9 szakoktatói végzettséggel, 3 fő mesterlevéllel rendelkezik (pedagógiai képzés is).

    

   Az oktatott szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelménnyel, a gyakorlati oktatás központi programjával és a szakmához készített taneszköz jegyzékkel mindegyik tanműhely rendelkezik. A tárgyi feltételek két esetben megfelelőek, egy helyen átlagon felüliek, két tanműhelyben pedig minden eszköz rendelkezésre áll, de állapotuk modernizálást igényel.
   A szakértő erre felhívta az iskola figyelmét.

    

   Az oktatás minden esetben a csoportlétszámra vonatkozó előírások betartásával történik.
   A vizsgált tanműhelyek közül a legnagyobb létszámban a nőiruha-készítő szakmában tanulnak, gyakorlati oktatásuk azonos feltételek mellett, az iskola három műhelyében történik, váltott műszakban.

    

   Az ellenőrzött iskolai tanműhelyek betartják mind a tanulók óraterhelésével, mind az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályokat. Három iskola biztosít kedvezményes étkeztetést a diákoknak. Az előző évhez képest javulás tapasztalható, mindenhol kapnak munkaruhát és tisztálkodási eszközöket a tanulók. Egyéb juttatásként 3 tanműhelyben segítik a versenyekre való felkészítést, fizetik a nevezési díjakat és vidéki versenyek esetében az utazás költségeit is térítik.

    

   A foglalkozási, a tűzvédelmi és a munkavédelmi naplót minden vizsgált esetben vezetik.
   Az iskolai tanműhelyek megfelelnek a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásoknak, mindegyikben rendszeres a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat. A tanulók felelősségbiztosítással rendelkeznek.

    

   A szakértők értékelése alapján mind az öt tanműhely alkalmas a tanulók gyakorlati képzésére, a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályban előírtaknak.

    

  3. A gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzése területén:

  4.  

    

   A 2007/2008. tanévben a gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai továbbképzése nem valósult meg.

    

   Az érdeklődő gazdálkodók számára 2008. február 7-én tájékoztatót tartottunk az akkreditációs eljárás szabályairól, szükségességéről, a dokumentumok, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről, az eddig tapasztalt megyei eredményekről.

     

   1. A tapasztalatok összegzése

   Az ellenőrzésben és akkreditációban egyaránt a HBKIK szakértői névjegyzékében szereplő szakértők vettek részt. Kiválasztásuknál elsődleges szempont a szakmai hozzáértés, a megfelelő iskolai végzettség és a gyakorlat volt.

   A külső, független szakértőkön kívül bevontuk az érintett iskolák képviselőit is, szakértelmükre, oktatási és az előző évben szerzett ellenőrzési tapasztalatukra számítva.

    

   Az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerbe folyamatosan rögzítettük a szakértők által kitöltött és visszajuttatott adatlapokat, és adtuk ki ezek alapján a vizsgálatban megfelelt telephelyekre szóló tanúsítványokat.

    

   Az előző évhez képest tovább javult - már az első ellenőrzések esetében is - a tanulók pénzbeli juttatását biztosító képzőhelyek aránya (91%-ról 100%-ra). Munkaruhát és védőfelszerelést is többen nyújtanak, mint a korábbi évben, és szinte mindenhol kapnak a diákok tisztálkodási eszközöket és kedvezményes étkeztetést.

   A legfeltűnőbben a felelősségbiztosítást kötők aránya változott. Arányuk a tavalyi 61%-ról 90%-ra nőtt.

    

   A vállalkozások oktatási dokumentumokkal való ellátottsága és azoknak az oktatók által való ismerete is tovább javult. Az előzetes ismertetésnek tudható be, hogy a dokumentumokkal rendelkezők aránya 95%-ról 99%-ra nőtt.

    

   A felmerült hiányosságokat minden esetben pótoltattuk. Négy alkalommal ismételt ellenőrzést végeztünk, több esetben éltünk a hiányosságokat mutató dokumentumok határidőre történő teljes körű bemutatásával. A kamaránkhoz benyújtott hiányzó dokumentumok teljes körű pótlása és az ismételt ellenőrzések alapján a határozatok visszavonására nem került sor.

    

   A szakértők értékelése szerint azok a gyakorlati képzőhelyek, melyeknél emelt szintű ellenőrzést folytattak le, megfeleltek az előírásoknak, alkalmasak a tanulók szakmai fejlődésének biztosítására. Az akkreditált képzőhelyeken az oktatók több mint 90%-a munkájával és munkakörnyezetével szemben is igényes.

    

   Az ellenőrzést végző személyek összegző véleménye és az adatlapon rögzítettek során tapasztaltuk, hogy az oktatók nincsenek megelégedve a tanulói hozzáállással, az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjával, és kevésnek találják a gyakorlati oktatásra fordított időt.
   Az előzetes tudásfelmérés, amit a képzőhelyek 73%-ánál elvégeznek, és az olyan ellenőrző munkák végeztetése, melynek során kiderülhet, milyen területen igényel a diák még több gyakorlást, nagymértékben segíti a gyakorlati képzést.

    

   Az iskolai tanműhelyek a szakértő értékelése alapján megfelelnek a baleset-, munka- és tűzvédelmi-, az ott használt gépek és berendezések pedig a biztonságtechnikai előírásoknak. A tanulók gyakorlati képzésére alkalmasak, a személyi és tárgyi feltételek minden esetben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ebben a tanévben több figyelmet fordítanak az iskolák a felelősségbiztosítások meglétér. A csoportlétszámra vonatkozó előírásokat, a tanulók óraterhelésével és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályokat mindegyik intézmény betartja.