Területi irodai munkatársak

 

Baranyainé Balog Judit

területi irodai munkatárs Püspökladány
E-mail: Baranyaine.Balog.Judit[#]hbkik.hu
Telefon +36 54/450-356

 

 
 

Szabó Andrea Ildikó
területi irodai munkatárs Berettyóújfalu
E-mail: szabo.andrea@hbkik.hu
Telefon +36 54/404-261

 

 
 

Kolozs Gabriella
területi irodai munkatárs Hajdúböszörmény
E-mail: Kolozs.Gabriella[#]hbkik.hu
Telefon +36 52/280-089

 

 

Papp Mónika
területi irodai munkatárs Hajdúnánás
E-mail: Papp.Monika[#]hbkik.hu
Telefon +36 52/351-785

 

 

Váczi Gáborné
területi irodai munkatárs Hajdúszoboszló
E-mail: Vaczi.Gaborne[#]hbkik.hu
Telefon +36 52/270-832