Üdvözöljük a

Szakács mestervizsga szakmai követelményei

honlapján!

-

Szakács mestervizsga szakmai követelményei

2013. július 12.

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

 

megnevezése

azonosító száma

 

Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00

 

Szakács

33 811 03 1000 00 00

 

Diétás szakács

33 811 03 0001 33 01

 

Vendéglős

52 811 02 1000 00 00

 

Vendéglátó szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A szakmai gyakorlat

 

szakiránya

időtartama (év)

 

Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat szakács szakmai bizonyítvánnyal és azzal egyenértékű középszintű szakképesítéssel (31 - 33 szintű szakképesítések)

5

 

Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat közép- és felsőfokú szakképesítéssel
(52 - 55 szintű szakképesítések)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A Szakács szakképesítés esetében a korábban teljesített konyhai gyakorlat figyelembevételével az utolsó egyéves folyamatosság nem feltétel, amennyiben a jelölt vendéglátó egységben vezetőként dolgozik.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

 

 

II. A Szakács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek

1. A Szakács mester munkaterületének leírása

A termelési tevékenység során alkalmazza a hagyományos és a korszerű kulináris technikát, technológiát, valamint az alap-, a félkész-, a járulékos- és segédanyagokat.

Irányítja, vagy maga végzi a tálalást.

A személyzetet rendszerbe állítja, és a munkaterületeket kijelöli és irányítja.

A személyi higiéniával és munkahelyi öltözetével példát mutat.

Árut rendel és átvesz, étlapot és menüt tervez, kalkulációt készít.

Kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel, a szakmai körökkel, a szakmai szervezetekkel, a képzőintézményekkel és a vendégkörrel.

Betartja, betartatja és ellenőrzi az üzleti ügyviteli fegyelmet, az élelmiszerbiztonsági szabályokat.

Anyagi felelősséget vállal a rábízott eszközökért, anyagokért és árukért és a rábízott területen az élelmiszerbiztonságért.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.

2. A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

 

Cukrász mester

 

Pincér mester

 

Vendéglős-fogadós mester

V. Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A Szakács megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

azonosítója

megnevezése

 

001-11

Pedagógiai ismeretek

 

002-11

Vállalkozási ismeretek

 

053-09

Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása

 

054-09

Vendéglátó tevékenység alapozása

 

055-09

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

 

056-09

Ételkészítés I.

 

057-09

Ételkészítés II.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben

Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait

Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási környezet) gyakorlatát

A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát

Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit

Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait

Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját

Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben

Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést

Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést

Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét

Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)

Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre

Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben

E A köznevelésről, valamint a szakképzés szabályozásáról kialakult ismeret

D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet -műhely közeli tapasztalás- valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete

D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete

D A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete

D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete

E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben

E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete

E A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete

D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete

D A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei

E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete

E A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei

E A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Mennyiségérzék

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Elemi számolási készség

3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez

3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez

3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez

4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége

3 Motivációs készség

3 A gyermek tanulásának segítése

3 A pedagógiai módszerek használata

3 Pedagógiai beszédkészség

3 A szakképzési eszközök használata

4 A gyakorlati képzés módszertana

4 Oktatási eszközök használata

3 A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat

3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége

4 A célorientált munkavégzés készsége

4 A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége

4 Az önálló munkavégzés készsége

3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége

3 A minőségi munkavégzés készsége

4 A szakmai probléma-megoldási készsége

4 Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein

3 A személyes példamutatás készsége

Személyes kompetenciák:

Empátia

Pozitív elvárások attitűdje

Pozitív jövőkép kialakításának képessége

Példamutatás a szakmai rutin területén

Példamutatás a célorientált munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén

Példamutatás a minőségi munkavégzés területén

Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén

Társas kompetenciák:

Kommunikációs nyitottság

Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:

Történeti áttekintő képesség

Módszertani strukturálás képessége

A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége

Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége

A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben

A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége

A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége

A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége

A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége

A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége

A nevelés és személyes példamutatás képessége

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Jogi ismeretek:

Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat

- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg

- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat

- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat

Marketing ismeretek:

Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Üzleti tervet készít

- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését

- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit

- PR és kommunikációs tevékenységet végez

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:

- Kitölti az adónyomtatványokat

- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket

- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le

- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét

- Pénzügyi tervet készít

- Rezsióradíjat számol

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Jogi ismeretek:

A A gazdálkodás, vállalkozás fogalmajellemzői

B Egyéni vállalkozás

B Egyéni cég

C Gazdasági társaságok csoportosítása

B Gazdasági társaságok működésének szabályai

B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai

A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése

B Kötelmi jog elemei (szerződések)

Marketing ismeretek:

B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)

C Piacgazdaság, piac

C A vállalkozások erőforrásai

C A vállalkozások reálszférája

C A vállalkozás személyi feltételei

A A vállalkozás beindításának alapfeltételei

C Az elképzelés, az ötlet próbája

B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása

B Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:

B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

B Számviteli rendszer kialakítása

C A vállalkozás felelősségi rendszere

B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége

B Az üzleti terv felépítése és részei

B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei

B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma

B A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége

C Hitelezés és támogatás

C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben

B Adózás és társadalombiztosítás

C A munkaszervezés alapjai

B Az ellenőrzés alapelvei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

4 Kézírás

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

4 Köznyelvi beszédkészség

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Telefonálási technikák

4 Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:

Tisztesség, felelősségtudat

Megbízhatóság

Döntésképesség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Szervezőkészség

Önállóság

Kitartás

Rugalmasság

Elhivatottság, elkötelezettség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Kapcsolatteremtő készség

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó képesség

Irányítási készség

Kompromisszum készség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Nyitott hozzáállás

Eredményorientáltság

Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Ismeri a gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmakat és azok összefüggéseit

Értelmezi az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot

Választékot állít össze, árlapot készít, figyelembe véve az élelmiszerbiztonságot

Étrendjavaslatot állít össze

Étlapot, árlapot tervez, állít össze

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását

Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból

Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását

Bizonylatolja a rendelést

Megismeri az áruátvétel szabályait

Leltározási feladatokat végez

Bizonylatokat állít ki

Számlát, nyugtát készít

Szükség szerint standol

Elszámol a napi bevétellel

Nyugtát /készpénzfizetési/ átutalási számlát állít ki

Jelenléti ívet vezet

Elkészíti, módosítja a munkabeosztást

Meghatározza az ár szerepét az üzleti gazdálkodásban

Anyaghányadot, kalkulációt készít

Veszteségszámításokat végez

Gazdálkodási számításokat végez

Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát

Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít

Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását

Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását

Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) működését

Megismeri a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit

Megismerkedik a marketing szerepével a vendéglátásban

Közreműködik az üzleti arculat kialakításában

Értékesítés ösztönző tevékenységet folytat

Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A gazdálkodás körfolyamata és elemei

B A gazdálkodás piaci szereplői

B A piac csoportosítása

B A piac tényezői és azok összefüggései

B A piaci verseny

A A gazdálkodás alapegységei

A A vállalkozások lényege és jellemzői

A A vállalkozások vagyona, vagyongazdálkodás

A Gazdálkodási ismeretek

B Gazdálkodás és ügyvitel

A Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák

A Raktári készletek kezelése, ellenőrzése

A Az áruátvétel szabályai, folyamata

A Költségelszámolás

A Anyagfelhasználás mérése

A Étlaptervezés, formái jelentősége, alapelvei

A Vendéglátás tevékenységének általános feltételei

A A vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei

A A vendéglátó tevékenység személyi feltételei

A Munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér

A A munkaadó és munkavállaló kapcsolata

A Az üzleti gazdálkodás bizonylatai

A A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye

A A vendéglátás gazdasági számításai

A A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók

B Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók

A Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók

A Árképzés

B Marketing alapismeretek

B Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban

B Értékesítés ösztönzés eszközei

A Viselkedéskultúra, személyi higiénia, kommunikáció

A Az üzleti élet írásbeli formái

A Élelmiszerbiztonság a vendéglátásban

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Gépírás

4 Információforrások kezelése

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Szervezőkészség

Elhivatottság, elkötelezettség

Felelősségtudat

Megbízhatóság

Önállóság

Szorgalom, igyekezet

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Ápolt, igényes megjelenés

Társas kompetenciák:

Konfliktusmegoldó készség

Irányítási készség

Közérthetőség

Kompromisszumkészség

Kapcsolatfenntartó készség

Módszerkompetenciák:

Tervezés

Rendszerező képesség

Áttekintő képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bővíti a korszerű táplálkozástudományi ismereteit

Bővíti a korszerű életmódhoz kötődő ismereteit

Bővíti a vendéglátásban alkalmazott élelmiszerekre és korszerű technológiákra vonatkozó ismereteit

Bővíti a különféle diétákhoz kötődő élelmiszerekre és ételkészítési eljárásokra vonatkozó ismereteit

Bővíti a kímélő és diétás étkezés alap- és járulékos anyagok körének ismeretét

Ismeri az allergén anyagok és az adalékanyagok káros hatását, az adott anyaggal kapcsolatos allergiás reakciókat

Munkaterületére kiépíti és működteti a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert

Betartja és betartatja az élelmiszerbiztonsági előírásokat

Betartja és betartatja a személyi higiénés előírásokat

Az előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli az élelmiszereket

Alapanyagokat, félkész és késztermékeket vizsgál és/vagy ellenőriz

Ellenőrzi az élelmiszerek fogyaszthatósági és minőség-megőrzési idejét, és az áruk minőségét

Az előírásoknak megfelelően mintát vesz és tesz el

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat

Bővíti a fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági ismereteit

Ismeri a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Táplálkozástudományi alapismeretek, allergén élelmiszerek

B Adalékanyagok, allergének ismerete

B Alapvető dietetikai ismeretek

B Élelmiszerek tápértékének megőrzése

B Mikroorganizmusok, azok káros hatásai, élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszerfertőzések

B Adalékanyagok, édesítőszerek, ízfokozók, tartósítószerek, színezékek, állományjavítók

B Termelés dokumentumai: anyaghányad nyilvántartás, gyártmánylap, műszaknapló

A Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták

A Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek

A Zsiradékok

A Tej, tejtermékek

A Tojás

A Hús, húsipari termékek, halak

A Zöldségek, gyümölcsök

A Édesipari termékek, koffeintartalmú élelmiszerek

A Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok

A Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok

A Élelmiszer vizsgálat

A A vendéglátó termék fogalma, kezelése, csomagolása, jelölése

A Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei

A A HACCP élelmiszerbiztosítási rendszer alapelvei, kiépítése és működtetése

A Vendéglátó egységek telepítésének és kialakításának alapfeltételei

A Személyi higiénia, egészségügyi alkalmasság, helyes takarítás, mosogatás

A Kémiai kockázatok a vendéglátó termékek előállítása során, élelmiszerrel érintkező felületek, edények és csomagolóanyagok

A Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, hűtési előkészítési követelményei

A Vendéglátó termékkészítés, tárolás, hűtés, melegen tartás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjai

A Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, lehetséges kritikus pontok a technológiában és azok felügyelete

A Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai, élelmiszerhulladékok kezelése

B A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkitűzések

B Hazai fogyasztóvédelmi szabályok, EU-s fogyasztóvédelmi szabályok

B Fogyasztói jogorvoslati lehetőségek

B A fogyasztóvédelmi intézményrendszer

A A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai

A A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Pontosság

Felelősségtudat

Szaglás

Ízérzékelés

Látás

Tapintás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Rendszerező képesség

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel

Megérti az idegen nyelvű hallott szöveget

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét

Idegen nyelven telefonál

A vendéglátásban használt berendezések, eszközök idegen nyelvű jelentését alkalmazza

Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven alkalmazza

Megérti az idegen nyelvű használati utasításokat

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad/fogad

Az általános gasztronómiai idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

A saját szakterülete legfontosabb idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Általános idegen nyelvű kommunikáció, olvasás, fordítás

A Etikett, protokoll idegen nyelven

A Illemtani formulák idegen nyelven

B Idegen nyelvű kommunikáció vendégekkel

B Idegen nyelvű kommunikáció beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal

B Alapanyagok, áruk, italok, élvezeti cikkek idegen nyelvű ismerete

B Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelvű technológiája

B Italok neve, készítése idegen nyelven

B Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések használati utasítása idegen nyelven

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Idegen nyelvű beszédkészség

3 Idegen nyelvű hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése

4 Telefonálás idegen nyelven

5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven

3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése idegen nyelven

4 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven

4 Megrendelések felvétele, ajánlás, számlázás idegen nyelven

4 Anyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelvű megnevezése, illetve ezekhez kötődő technológiák alkalmazása idegen nyelvű szövegben

5 Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven

5 Elemi számolási készség idegen nyelven

Személyes kompetenciák:

Látás

Szorgalom, igyekezet

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Hatékony kérdezés készsége

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Eredményorientáltság

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

Rendszerező képesség

Figyelemmegosztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

056-09 Ételkészítés I.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeit

Tájékozódik a napi feladatokról

Előkészíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat

Alkalmazza a korszerű technikai gépeket, berendezéseket, eszközöket

Ételkészítési alap-, kiegészítő és befejező műveleteket végez

Meleg és hideg előételeket készít, a tálalási szabályokat nyomon követi és azokat alkalmazza

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal

Hagyományos és korszerű konyha-technológiával készülő főzelékeket, köreteket készít, tálal

A korszerű és hagyományos ételekhez tartozó mártásokat készít és tálal

Halakból és egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételeket készít, tálal

A hazai és nemzetközi vágóállatok húsrészeiből ételeket készít, tálal

Házi szárnyasokból ételeket készít és tálal

Elkészíti a vadhúsokból készíthető ételeket

Salátákat, önteteket készít, kreatív tálalási módokat alkalmaz

Éttermi meleg-tésztákat készít, törekedve a hagyományos készítési módra, újszerű megjelenési formában tálalva

Menüt különböző alkalmakra ajánl, elkészít

Helyben fogyasztásra vagy elvitelre ételeket adagol, tálal, díszít

Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára

Ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, HACCP szabályokat

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Az ételkészítés alap- és kiegészítő műveletei

A Előételek

A Levesek, levesbetétek

A Főzelékek, köretek

A Hagyományos és korszerű konyha-technológiával készülő főzelékek, köretek

A Hagyományos ételekhez tartozó mártások

A Halakból, egyéb hidegvérű állatokból készíthető ételek

A Vágóállatok húsrészeinek, belsőségeinek felhasználhatósága

A Házi szárnyasokból készíthető ételek

A Vadhúsokból készíthető ételek

A Éttermi meleg-tészták

A Menü összeállításának szabályai

A Tálalási szabályok, műveletek

A Díszítési szabályok, műveletek

C Gépek, berendezések, eszközök műszaki ismerete

B Üzemtani ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Elhivatottság, elkötelezettség

Megbízhatóság

Pontosság

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kompromisszumkészség

Meggyőzőkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

A környezet tisztán tartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

057-09 Ételkészítés II.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Kapcsolatot tart a társrészlegekkel

Alkalmazza a különleges és új konyhatechnikákat és technológiákat a diétás és kímélő ételeknél

Kímélő étrendet állít össze

Étrendet állít össze különféle betegségekre

Megtervezi és alkalmazza az ételek tálalását és díszítését

Büfé- és rendezvényételeket készít

Hidegtálat tervez és készít

Ismeri a nemzetközi étkezési szokásokat és jellegzetes nemzeti ételeket készít

Étlapot tervez és készít

Étrendet állít össze különleges alkalmakra

Speciális kínálatot tervez, készít

Törekszik jó gyakorlatra szert tenni a gasztronómiai artisztikában

Folyamatosan biztosítja az anyag és eszköz utánpótlást

Ismeri és betartatja az élelmiszerbiztonsági előírásokat, HACCP szabályokat

Betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Menüt és rendezvényt állít össze, adatokat rögzít excel táblában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Beszerzési, termelési, értékesítési technológiai folyamat

A Az ételkészítés alap- és kiegészítő művelete

A Kímélő és diabetikus ételek készítése

A Kímélő és diabetikus étrendet állít össze

A Étrend összeállítása különféle allergiákra

A Előételek, büfé ételek

A Tálalás

A Menü összeállításának szabályai

A Vendég előtti ételkészítési műveletek

A Tálalási szabályok, műveletek

A Díszítési szabályok, műveletek

A Gépek, berendezések, eszközök műszaki ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

5 Kézírás

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

5 Köznyelvi beszédkészség

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvű beszédkészség

5 Információforrások kezelése

5 Elemi számolási készség

5 Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai alapismeretek

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Külső megjelenés

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Elhivatottság, elkötelezettség

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Megbízhatóság

Pontosság

Rugalmasság

Kézügyesség

Társas kompetenciák:

Udvariasság

Hatékony kérdezés készsége

Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás

Rendszerező képesség

Új ötletek, megoldások kipróbálása

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelemmegosztás

A környezet tisztán tartása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Kontroll (ellenőrző képesség)

IV. Mestervizsgáztatási követelmények

1. A mestervizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

001-11 Pedagógiai ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Marketing ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági számítások (kalkuláció, kiszabat, árképzés, veszteségszámítás, üzleti szintű elszámoltatás, készletgazdálkodás, üzleti vagyon és összetétele, üzleti eredmény kiszámítása jövedelmezőségi tábla és annak összetevői)

Gazdálkodási ismeretek (fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózás, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, marketing tevékenység és reklám eszközök, üzleti levél formai és tartalmi követelményei)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli

Időtartama: 180 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei, allergén anyagok ismerete

Minőségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi előírások ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szakmai szöveg fordítása és értelmezése (technológiai leírás, használati utasítás stb.)

(Lehetőleg angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven. Szótár használata engedélyezett.)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szakmai kommunikáció:

Központilag javasolt témák, szituációs gyakorlatok (technológiai, technikai feladatok, gasztronómiai témakör, beszélgetés, a vizsgázó kérdésekre válaszol)

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 15 perc (felkészülési idő 0 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

056-09 Ételkészítés I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vizsgabizottság elnökével történő előzetes egyeztetés alapján egy 5 fogásos menü készítése 5 adagban (1 adag display asztal + 4 adag a vizsgaelnökkel és a vizsgabizottsággal egyeztetve) a mesterjelölt által kiválasztott témában és alkalomra, amit esetleg egy mestervacsorán mutat be a vizsgabizottságnak és a meghívott vendégeknek

Az elkészített menü ételei készítési technológiájának, és a hozzá felhasznált húsrészek ismertetése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 360 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A magyar konyha és az éttermi meleg-tészták készítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

057-09 Ételkészítés II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy adott témában és alkalomra szóló hidegtál 10 adagos anyaghányadának elkészítése számítógép segítségével, táblázatba foglalva

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Mestermunkaként az 1. vizsgafeladatban megtervezett hidegtál vagy/és gasztronómiai artisztika elkészítése

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 600 perc

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

2. A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.

Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhető. Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni.

3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.

Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.

A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

 

 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Szakács mester

 

Előadás tartására alkalmas - megfelelő ülőkapacitással rendelkező- terem;

X

 

A tanfolyam létszámának megfelelő kapacitású számítógépterem;

X

 

Melegkonyha és hidegkonyha,- a feladatok elvégzéséhez szükséges berendezésekkel (munkaasztalok; tűzhelyek; sütők; hőlég-cirkulációs készülék; megfelelő hűtőkapacitás.

X

 

Az alapanyagok előkészítéséhez szükséges gépek, készülékek

X

 

Az ételek elkészítéséhez szükséges edények, felszerelések, kézi szerszámok

X