Üdvözöljük a

6/2013. sz. határozat Diamond Medical Kft.

honlapján!

-

6/2013. sz. határozat Diamond Medical Kft.

Ügyiratszám: 6/2013

2013.04.18.

 

A panaszos 2012. november 21-én kötött egy szerződést a Diamond Medical Kft., 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 35. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy masszázs fotel és egy lábmasszírozó készülék volt. A szerződés megkötésére egy előadás alkalmával került sor a bepanaszolt üzlethelyiségén kívül.

A felek a termék vételáraként forintot határoztak meg, amelyből 10.000 Ft foglalónak minősült. A foglaló megfizetése a helyszínen megtörtént.

A panaszos 2012. november 22-én élve a szereződés biztosította elállási jogával megszüntette a szerződést és kérte az eredeti állapot helyreállítását, a foglalóként megfizetett összeg visszafizetését.

A bepanaszolt a panaszos igényét a meghallgatás napjáig sem teljesítette.

A bepanaszolt és a panaszos levelezéséből, valamint a Békéltető Testületnek küldött válaszaiból az az álláspontja fogalmazódik meg a bepanaszoltnak, hogy a panaszos elállását megalapozottnak és szerződésszerűnek tartja, ugyanakkor a foglalót nem kívánja visszafizetni neki, hivatkozással a Polgári Törvénykönyv foglalóra vonatkozó rendelkezéseire. Ennek alapján, ha a szerződés a vevő miatt hiúsul meg, a foglaló az eladónál marad.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a panaszosnak a foglalóként megfizetett összeget, azaz 10.000 Ft-ot.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó elállási joga jogszabály által biztosított, amelyektől a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni, így a bepanaszolt által alkalmazott ÁSZF azon rendelkezései is jogszabályba ütköznek, amelyek az indokolás nélkül gyakorolható elállás jogát kívánják korlátozni (kötbér, foglaló).

A foglaló csak a másik fél hibájából történő szerződés meghiúsulás esetére nyújt biztosítékot, ha a teljesítés elmaradása nem felróható, akkor a foglaló visszajár. Az üzleten kívül kötött szerződések esetében a vonatkozó Kormányrendelet által biztosított elállási jog nem tekinthető a szerződés felróható, a fogyasztó hibájából történő megszüntetésének, így a foglaló kikötése eleve jogellenes és a fogyasztónak mindenképpen visszajár.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.