Üdvözöljük a

50/2014. sz. határozat Keep Fit Kft.

honlapján!

-

50/2014. sz. határozat Keep Fit Kft.

Ügyiratszám: 50/2014

2014.05.26.

 

A panaszos 2014. január 14-én kötött egy szerződést a Keep Fit Kft., 2465 Ráckeresztúr, Dózsa György utca 24. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy ezüstszálas ágynemű garnitúra volt. A szerződés megkötésére egy termékbemutató alkalmával került sor a bepanaszolt üzlethelyiségén kívül.

A felek a termék vételáraként forintot határoztak meg, amelyből 20.000 Ft foglalónak minősült. A foglaló megfizetése a helyszínen megtörtént.

A panaszos 2014. január 22-én élve a szerződés biztosította elállási jogával megszüntette a szerződést és kérte az eredeti állapot helyreállítását, a foglalóként megfizetett összeg visszafizetését.

A bepanaszolt a panaszos igényét a meghallgatás napjáig sem teljesítette.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a panaszosnak a foglalóként megfizetett összeget, azaz 20.000 Ft-ot.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó elállási joga jogszabály által biztosított, amelyektől a fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni. Az üzleten kívül kötött szerződések esetében a vonatkozó Kormányrendelet által biztosított elállási jog nem tekinthető a szerződés felróható, a fogyasztó hibájából történő megszüntetésének, így a foglaló kikötése eleve jogellenes és a fogyasztónak mindenképpen visszajár.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.