Üdvözöljük a

209/2013. sz. határozat Online Resort Kft.

honlapján!

-

209/2013. sz. határozat Online Resort Kft.

Ügyiratszám: 209/2013

2014.02.19.

 

A panaszos 2012. december 1-én kötött egy szerződést a(z) Online Resorts Kft., 1051 Budapest, Sas u. 10-12. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel. A szerződés megkötésére Debrecenben egy előadás alkalmával került sor a bepanaszolt üzlethelyiségén kívül.

A szerződés értelmében a panaszos 200.000 Ft megfizetése ellenében 380.000 Ft értékben jogosult a bepanaszolt saját jogú szállásajánlatai közül igénybe venni nyaralásokat. A panaszos a szerződés ellenértékét a szerződésben meghatározott ütemezés szerint megfizette. A szerződés megkötésének az is előfeltétele volt, hogy a panaszos Murau-i üdülési jogának hasznosítását a fenntartási díj megfizetése mellett a bepanaszolt átvállalta.

A panaszos azt kifogásolta, hogy a bepanaszolt nem teljesítette a szerződésben foglalt feltételeket, nem hozta nyilvánosságra honlapján a saját jogú szállásajánlatait, illetve többszöri levelezés ellenére sem tudtak olyan szállásajánlatot adni amelyet a panaszos igénybe tudott volna venni.

A panaszos egy ízben 2013 július hónapban a szerződés keretében Balatonfüreden a Holiday Club Hotelben töltött el egy hetet feleségével és kis unokájával, aki után nem kellett fizetni. A 380.000 Ft-os üdülési keretből 77.000 Ft összeget használt fel.

A panaszos 2013 július hó végétől kezdődően kérte a bepanaszoltat, hogy 2-3 hét nyaralási lehetőséget és szállásajánlatokat adjon neki, tekintettel arra hogy a honlapján ezeket nem jelenítette meg, majd miután csak október-november hónapokra tudtak volna szállásajánlatokat adni, valamint azok nem a Dunától keletre eső területeken lettek volna, a panaszos a szerződéstől való elállás mellett döntött és ez irányú levelét 2013. 07. 21-én megküldte a bepanaszoltnak.

A bepanaszolt 2013. 07. 28-án kelt levelében a felmondást nem fogadta el és a fennmaradó összeggel nem kívánt elszámolni.

A bepanaszolt a meghallgatáson nem jelent meg, a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület megkeresésére érdemi választ nem adott, így az eljáró tanácsa bepanaszolt távollétében a rendelkezésre álló iratok és a panaszos elmondása alapján döntött.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a panaszosnak a 123.000 Ft-ot banki átutalással vagy postai úton.

 

INDOKLÁS

 

A szállás igénybevételére vonatkozó szerződés szerint a szolgáltatás tartalma az, hogy a panaszos jogosult egy éven belül a www.onlineresorts.net honlapon megtalálható legalább 5 saját jogú szállásajánlat közül a honlapon szereplő feltételekkel és időszakban szállást foglalni. A honlap egyetlen elemében sem felel meg a szerződés által támasztottaknak, nem nyújtja annak a lehetőségét, hogy a jogosult választhasson a szállásajánlatok közül, így ez ellenérték fejében vállalt szolgáltatás ezen része nem teljesült. A panaszos ezt több ízben is jelezte a bepanaszolt irányába.

Az eljáró tanács úgy ítélte meg, hogy a bepanaszolt sem írásban sem a honlapján keresztül nem tett eleget a szerződés teljesítésének, nem nyújtott tényleges és valódi választási lehetőséget szállásajánlatok között, ezt internetes honlapján sem tette lehetővé. A szerződésszerű teljesítésre történő felszólítás a panaszos részéről megtörtént, annak a felszólítás ellenére sem tett eleget, így a panaszos elállás a szerződés 4. pontja alapján jogszerű.

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.