Üdvözöljük a

2014. Február

honlapján!

-

2014. Február

2014. február 5.

-17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről


-18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról


-19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról


-1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

-23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

-8/2014. (II. 6.) VM rendelet A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival

-6/2014. (II. 6.) VM rendelet A termésbecslésről

-25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról

-6/2014. (II. 7.) OGY határozat A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

-1048/2014. (II. 7.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

-27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-5/2014. (II. 7.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

- 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás
kihirdetéséről

- 2014. évi II. törvény A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

-2014. évi III. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya
közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő
katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről

-2014. évi IV. törvény A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

- 2014. évi V. törvény A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről

- 2014. évi VI. törvény Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv,
valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet
Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről

- 2014. évi VII. törvény A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról
és megakadályozásáról

- 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

- 29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról
szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

- 1/2014. (II. 11.) HM rendelet Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról

-2014. évi IX. törvény A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény
kihirdetéséről

- 2014. évi X. törvény A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
módosításáról

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

- 8/2014. (II. 12.) KIM rendelet A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013.(XII. 30.) KIM rendelet és a kormányablakok eljárásához kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
módosításáról

- 9/2014. (II. 12.) KIM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról 2309
6/2014. (II. 12.) NGM rendelet Az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

- 6/2014. (II. 12.) NFM rendelet Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)KHVM rendelet módosításáról

- 32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás
kihirdetéséről

- 2/2014. (II. 14.) MNB rendelet A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló
11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

- 7/2014. (II. 14.) NGM rendelet A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott,
online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint
ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet
módosításáról

- 10/2014. (II. 14.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

- 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

- 8/2014. (II. 17.) NGM rendelet A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből származó források igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének
kincstári felülvizsgálatáról

- 9/2014. (II. 17.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról 2397
11/2014. (II. 17.) VM rendelet A föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek

 

- 35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

- 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

-37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

- 10/2014. (II. 19.) BM rendelet Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról

- 12/2014. (II. 21.) BM rendelet A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

- 2014. évi XIV. törvény Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

- 2014. évi XV. törvény A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 2539
2014. évi XVI. törvény A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

- 41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

- 13/2014. (II. 24.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

- 14/2014. (II. 24.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról

- 10/2014. (II. 24.) OGY határozat Egyes házszabályi rendelkezésekről

 

- 43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati és szolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról


- 44/2014. (II. 25.) Korm. rendelet A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról


- 10/2014. (II. 25.) KIM rendelet A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról


-  6/2014. (II. 26.) AB határozat Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a 2010. évi CXXIV. törvény 1. §-ával kiegészített, 2013. december 30-ig hatályban volt 10. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapításáról és folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról


- 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról