Üdvözöljük a

177/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

177/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

Ügyiratszám: 177/2014

2014.09.22.

 

A panaszos 2014. január 11-én kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy teremcipő volt. Elmondása szerint a cipőt kizárólag az iskolában, testnevelés órai sport foglalkozásokon használták. Május 18-án vissza vitte a boltba, mert a talpa ketté tört. A panaszt jegyzőkönyvben rögzítették, majd a szakértői vizsgálat során nem találták töröttnek. Ezt követően 41 napig semmilyen válasz nem érkezett. Majd sürgetésre, miután vizsgálatra küldték minden jogalapot nélkülöző válasz érkezett: „kíméletlen használata során az utcai borításokkal pl. aszfalttal, betonnal, folyamatosan való érintkezés következménye…” A panaszos szerint ez képtelenség, sőt nevetséges, mert télen hó van és utcai használatnál a tanuló lába feltehetően megfagyna.

A panaszos nyilatkozott, hogy más békéltető testületi, közvetítői, vagy bírósági eljárás az üggyel kapcsolatban nem indult.

A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a panaszos részére állítson ki a vételár összegének azaz 12.999 Ft-nak megfelelő vásárlási utalványt, amely összeget a panaszos 3 hónapon belül – a használhatatlan terem cipő visszavitele mellett – levásárolhat.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint sikerrel nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.