Üdvözöljük a

149/2013. sz. határozat UPC Magyarország Kft.

honlapján!

-

149/2013. sz. határozat UPC Magyarország Kft.

Ügyiratszám: 149/2013

2014.03.13.

 

A panaszos előfizetési szerződést kötött a(z) UPC Magyarország Kft. 1462 Budapest Pf.: 477 (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya telefonszolgáltatás volt. A szerződésben a bepanaszolt vállalta, hogy a szolgáltatás tartalmaz 30 órányi térítésmentes telefonbeszélgetést. Azonban a bepanaszolt nem tájékoztatta a panaszost afelől, hogy a 30 órányi beszélgetést biztosító kedvezmény nem terjed ki a mobilhálózatok irányában indított telefonhívásokra. Ezzel kapcsolatban a panaszos feljelentéssel élt a Fogyasztóvédelmi Hatóság irányába, amely hivatal megbírságolta a bepanaszoltat 100.000,- Forint összegben.

A panaszos és a bepanaszolt ezt követően megállapodott egy, a panaszos által a bepanaszolt irányába megfizetendő összegről. Mikor a panaszos elment a bepanaszolt irodájába, a bepanaszolt egyik alkalmazottja további fizetési kötelezettség meglétéről tájékoztatta őt. A többletfizetési kötelezettség összege, 4.000,- Forint. A bepanaszolt vállalta, hogy ez az összeg a következő hónapban esedékes számla összegének megállapításakor beszámításra kerül. Ezen vállalás megtörténtét a panaszos felvétel útján bizonyítani tudja.

A bepanaszolt kifejezett vállalása ellenére a panaszos által befizetett többletösszeg nem került beszámításra. A panaszos a bepanaszolt magatartására reakcióként beszüntette a későbbiekben esedékes, egyébként jogszerűen kiállított számlák befizetését.

A panaszos ezt követően kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amiben kérte, hogy ügyében a Testület indítson eljárást.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos követelésének eleget téve, a panaszos által követelt összeget részére térítse meg.

 

 

INDOKLÁS

 

A hatályos jogszabályok alapján a bepanaszolt a jótállás teljes időtartama alatt hibátlan teljesítésre köteles, melynek keretében biztosítania kell, hogy a termék végig alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra. Amennyiben ezen kötelezettség teljesítése során javítási munkálatra kerül sor, azt csak új alkatrészek felhasználásával teheti meg.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.