Üdvözöljük a

113/2014. sz. határozat DKV Zrt.

honlapján!

-

113/2014. sz. határozat DKV Zrt.

Ügyiratszám: 113/2014

2014.06.25.

 

A panaszos a DKV Zrt., 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezet ellen terjesztett elő beadványt, amelynek tárgya parkolás miatti díjfizetési kötelezettség volt.

A panaszos előadta a meghallgatás során, hogy egészségi állapotának nagyfokú romlása okán jogosulttá vált mozgássérült-parkoló igénybevételére, melyet a mozgássérült igazolvány tanúsít. A panaszos a családjával a debreceni használtcikk-piacra tartott. A panaszos a gépjárművében várt az arra kijelölt parkolóban, míg a családtagjai vásároltak. Észlelte, hogy a családtagjai valószínűleg őt keresik, mivel nem látták a gépjárművet, a panaszos kiszállt az autóból, azt nyitva hagyta, amíg a családjához odament. Mire visszaért, észlelte, hogy egy parkoló őr (a bepanaszolt alkalmazásában álló alkalmazott) bírságot szab ki rá parkoló jegy nélküli parkolás miatt. A panaszos a parkoló őrnek jelezte, hogy jogszerűen használja a mozgássérült parkolót, és ne büntesse meg. Az igazolvány nem volt látható, ugyanis a napellenzőben tárolta a panaszos, és jelen esetben elfelejtette lehajtani azt.

A bepanaszolt kifejezett vállalása ellenére a panaszos által befizetett többletösszeg nem került beszámításra. A panaszos a bepanaszolt magatartására reakcióként beszüntette a későbbiekben esedékes, egyébként jogszerűen kiállított számlák befizetését. A panaszos a gépjárműhöz visszatérve tudatta a bepanaszolt alkalmazásában álló parkoló őrrel, hogy csak elfelejtette kitenni az ingyenes parkolás jogosító mozgássérültek számára igényelhető kártyát, ezt az indokot nem fogadta el, bírságot szabott ki a panaszosra. A bírság összege 2070 forint volt. A panaszos aznap e-mailben fordult a bepanaszolthoz, másnap pedig felkereste annak ügyfélszolgálatát. A bepanaszolt képviselője javasolta, hogy panaszát írásban terjessze elő. A panaszos azonban egészségi állapota (féloldali bénulás) miatt nem lett volna képes olvashatóan kifejteni panaszát. Panaszát ebből kifolyólag szóban adta elő. A panasz meghallgatását követően a bepanaszolt képviselője jelezte, hogy kapni fog egy emelt összegű bírságról szóló levelet, amit hagyjon figyelmen kívül, mert helyt ad a panaszának. A panaszos kérte ennek írásba foglalását, aláírással és pecséttel ellátva. A bepanaszolt képviselője ennek eleget tett. A panaszos ezt követően befizette a 2070 forintos bírságot, mivel tájékoztatták, hogy kérelmének elbírálása nem mentesíti a fizetési kötelezettség alól. A panaszos e-mailben kapott választ, mely szerint a bepanaszolt sajnálja, de jogszerűnek tartja a bírság kiszabását.

A panaszos ezt követően kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amiben kérte, hogy ügyében a Testület indítson eljárást.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület kötelezi a bepanaszoltat, hogy a kiszabott bírság összegét térítse meg a panaszos irányába.

 

 

INDOKLÁS

 

A Békéltető Testület megállapította, hogy habár a panaszos mulasztása megállapítható, ugyanis a mozgássérült-parkolásra jogosító igazolványt láthatóvá kell tenni, a panaszos mégsem vonható felelősségre, hiszen igazolta mozgássérült kártyával a parkolás igénybe vételének ingyenesség, illetve az adott helyzetben kellően járt el.

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.